Google+ Badge

Saturday, 25 April 2015

അനാവശ്യ ആരോപണം നടത്തി സമരം നടത്തി നേട്ടംകൊയ്യുന്ന സമാരാധ്യ നെതാക്ക്ക്കളോടാണു


കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സമുന്നത നേതാവിനെ ,സഖാവ് ഇളമരം കരീം കണ്ണു പൊട്ടന്നും മുടന്തനും പൊട്ടനും മൂകനും , വിദ്യാർത്തികൾക്കും സൗജന്യ യാത്ര സൌജന്യം നല്കിയതാണ് കെ എസ ആർ ടി സി നഷ്ടത്തിലാകാൻ കാരണമെന്നു ,ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജീവനക്കാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസ്ഥാവിച്ച്ചതിനെ പലരും വിമർശിച്ചു കണ്ടു പലരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ അനൗചിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മുഖ്യമായും പ്രതികരിച്ചതു വികലാൻഗ്ഗരെ ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർ എന്നാണത്രെ ഇപ്പോൾ പരമാർശിക്കാർ എന്നാൽ എല്ലാവരും ഭിന്ന ശേഷിക്കാരല്ലേ അയാൾ പച്ച മലയാളമല്ലേ പറഞ്ഞത് ,നാടൻ ഭാഷ അതിന്റെ പേരിൽ ആ മാന്യ നേതാവിനെ വിമർശിക്കേണമോ
അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങളെ /വസ്തുത വിരുദ്ധ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ,കയ്യടി കിട്ടാൻ എന്ത് വായാടിത്തവും ,തൊള്ളേ തോന്നിയതും പറയാമെന്ന ധാർഷ്ട്യതയെ അവഗണിക്കലാവില്ലേ ?
നേതാക്കൾ
സംസാരിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ ,സംസ്കാരത്തെ മാനിക്കണം
അവർ അലംകരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ
,അവർ വഹിച്ചിരുന്ന ചുമതലകൾ
അവർ ഉൾകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷികൾ അവരുടെ നയങ്ങൾ ധാർമികത
എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കണം അവർ പറയുന്നത്
ആധികാരികമാകണം അല്ലാതെ കയ്യടി കിട്ടാൻ
അവസത്തിന്നനുസരിച്ചു തോന്നിയതെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ
,അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നയമാണൊ അവർ പറയുന്നതെന്ന്
ന്യായമായും പൊതു ജനം സംശയിക്കാം
ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് കേരള വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്നു
സംസ്ഥാനത്തിലെ പൊതു മേഖല വ്യവസായ
ങ്ങളിൽ എത്ര ലാഭത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു
പഡിച്ചിരുന്നോ ?
എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്നു
വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ഭാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം
ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്ര നല്കി ? ഏതെല്ലാംവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നല്കി ? അത്കെ എസ ആർടിസി യുടെ വരുമാനത്തിന്റെ
എത്ര അംശം വരും?
?
ആസ്ഥാപനത്തിനു പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന്
എത്ര ചിലാവാകുന്നു ?
ആസ്ഥാപനത്തിനു ഇദ്ധേഹത്തിന്റെ അനവസര അനാവശ്യ ഹർത്താൽ,പണി മുടക്കു മൂലംസമരങ്ങൾ മൂലം എത്ര നഷ്ടം
വന്നെന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നോ ?
വിദ്യാർത്തികൾക്ക്യാത്രാ സൌജന്യം വെണ്ടെന്നാണൊ പ്രസ്ഥാനത്തിൻനയം ?
ഈസ്ഥാപനത്തിനു കിട്ടുന്ന പ്രോത്സാഹനം സ്വകാര്യ
മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കൊ ,മുതലാളികൾക്കോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ?
ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികളേക്കാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലാ തൊഴിലാളികള്ക്ക്കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അന്തരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ? ഇതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
നഷ്ട കാരണങ്ങളിൽ മുഖ്യകാരണമെന്നത് സത്യമല്ലേ ? തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം എന്നതല്ലേ പാർട്ടി നയം? സ്വകാര്യ
മേഖലയിൽ ഈ രംഗത്ത്ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്ഈ സ്ഥാപനം
നല്കുന്നത് വരെ ഈസ്ഥാപനം വേതന വർധന ആവശ്യപ്പെടരുതെന്നു
ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ നേതാവിന്നു ആകുമോ?
സമൂഹത്തിൽകഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവശ വിഭാഗങ്ങളോട്
അനുഭാവം പാടില്ല എന്നാണോ പാർട്ടിനയം ?
പിന്നെഅദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻകേട്ടില്ല കേട്ട വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെസ്വതസിദ്ധ ശീലിച്ച ശയിലിയാവാം സംസ്കാരം ആവാം
അതിന്നെആക്ഷേപിക്കാൻ ഞാനാളല്ല
പിന്നെആരാ ഭിന്ന ശേഷിക്കാരല്ലാത്തത്?
? ബുദ്ധി വൈകല്യമാണ് ,ബുദ്ധി മാന്ദ്യമാണ് ഏറ്റവും
വലിയ കഷ്ടപ്പാട് ? അവരെവെല്ലുന്ന നേതാക്കളല്ലേ നമ്മുടെ ശാപം ? അവർആഹ്വനം ചെയ്യും സമരങ്ങൾ ഹർത്താലുകൾ
പണി മുടക്കുകൾ ആലോചനയില്ലാതെവിവേചന ബുദ്ധിയില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ അന്ധതയോടെ മൂകമായിഅനുസരിക്കും ജനതയല്ലേ നമ്മുടെ
പോരായ്മ ?
വൈകല്യം?
അത്തരം
സമര ഹർത്താൽ മൂലം
എത്ര വാഹനങ്ങൾ നശിച്ചു
?
എത്ര
പേർ അന്ധരായി? എത്ര
പേർ മുടന്തരായി ? മൂകരായി
?എത്ര പേര് മയ്യത്തായി ? എത്ര
പേർ അനാഥരായി ? നഷ്ടം
ആർക്കു ? നേട്ടം ആർക്കു?

പറഞ്ഞതൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചു മാത്രമല്ല
ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ അനാവശ്യ ആരോപണം നടത്തി
സമരം നടത്തി നേട്ടംകൊയ്യുന്ന സമാരാധ്യ നെതാക്ക്ക്കളോടാണു25/4/2015

No comments:

Post a Comment