Google+ Badge

Wednesday, 31 December 2014

നേരമ്പോക്ക്

നേരമ്പോക്ക്  ,നേരം തീരെ പോരാത്തവർക്കും നേരമ്പോക്കു ണ്ടാകാം

നേരം പോകാത്തവർക്കു നേരമ്പോക്ക് ആശ്വാസദായകം ,ആസ്വാദ്യകരം

നേരമ്പോക്ക് പല വിധം ,കാണുന്ന നേരമ്പോക്ക് ,കാണിക്കുന്ന നേരമ്പോക്ക്

കേൾക്കുന്ന നേരമ്പോക്ക് ,കേൾപ്പിക്കുന്ന നേരമ്പോക്ക് ആടും നേരമ്പോക്ക്

പാടും നേരമ്പോക്ക് നട്ടു നനയ്ക്കും നേരമ്പോക്ക്,ചിത്രം വരക്കും നേരമ്പോക്ക്

ചിത്രം കാണും നേരമ്പോക്ക് ,പൂര പറമ്പിലും പൊതു സ്ഥലത്തും ഒത്തുകൂടും

നേരമ്പോക്ക് ,നേരം വെളുത്താൽ നേരമ്പോക്ക്

നേരം ഇരുട്ടിയാലൊ ,നേരം പുലരുവോളം നേരമ്പോക്ക്

നേരം പോക്കുന്നത് നേരായ വഴിക്കായാൽ നല്ല നേരമ്പോക്ക്

നേരം പോക്കുന്നത് തെറ്റായ വഴിക്കായാൽ അത് തെറ്റിലേക്കുള്ള പോക്ക്

നേരം പോകുന്നത് മനസിലാക്കാത്തതും നേരത്തിൻ വില മനസിലാക്കാത്തതും തെറ്റ് നേരം തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

നേരമ്പോക്കെന്ന ജീവിത യാത്ര തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

നേരം കാത്തിരിക്കുന്നു ചിലർ കാലൻ വരും നേരം

ഈ വിധം ജീവിതം തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

കാല ചക്രം കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൊല്ലം തീരുന്നു

നേരമ്പോക്കുകൾ സമയം കൊല്ലികൽ സംഭാവിമി യുഗേ യുഗേ 29/12/2014

Monday, 8 December 2014

പുരോഗതി

   http://pmmohamadalis.blogspot.in/
QUOTES
ഉറക്കം, കുറയ്ക്കൂ, ഉണരൂ, ഉയിർത്തെഴുന്നെൽക്കൂ
ഉയരൂ, ഉയരാൻ പ്രാർത്ഥി ക്കൂ,   ,പ്രവർത്തിക്കൂ
പഠിക്കൂ, വിദ്യ അഭ്യസിക്കൂ അഭ്യാസങ്ങൾ   തുടരൂ പരിശീലനം  

അഭ്യാസം, ആവർത്തനം പുനരാവർത്തനം പുരോഗതി പാതയല്ലോ09-12-2014

Sunday, 7 December 2014

പ്രസ്ഥാനത്തിൻ അടിസ്ഥാനം

അവസ്ഥ, വ്യവസ്ഥ ,സ്ഥാനം, മാനം, പ്രസ്ഥാനത്തിൻ അടിസ്ഥാനം
അടിസ്ഥാനം ,,മൂല സ്ഥാനം, ,തല സ്ഥാനം ,തെറ്റിയാൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ
സ്ഥാനം എവിടെ? ,മാനം എവിടെ? സ്ഥാനവും മാനവും മാനിക്കാത്ത
സ്ഥാപനം ,വ്യവസ്ഥ  സ്ഥായിയായി,സ്വസ്ഥമായി    നിലനില്ക്കുമോ ?

Saturday, 6 December 2014

LAVISHNESSആർഭാഡം അമിത വ്യയം ഒഴിവാക്കണം എന്ന മതം പണ്ടു മുതലേ പഠിപ്പിക്കുന്നതാ ,എ ങ്കിലും,പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പല വിധ അമിത വ്യയങ്ങളും ധൂർത്തും നാം കാണുന്നു  പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ സഹജ സ്വഭാവമാണ് അത് എല്ലാവരിലും അൽപ സ്വല്പം ഉണ്ടാകും അത് ആളും അർത്ഥവും അനുസരിച്ചു മാറും

വിവാഹ ധൂർത്ത്‌, ആഡംഭര കാർ വാഹനം വീട്   ആഡംഭര ,ശവസംകാര ചടങ്ങുകൾ കാട്ടി കൂട്ടലുകൾ എന്നിവ അതിൽ ചിലതാണ്  ഈ ആഡംബരങ്ങളിൽ ഒരംശം ലഭിച്ചാൽ അനേകം അവശർക്കും ആലംഭാഹീനർക്കും ആശ്വാസകരമാണെന്നു കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്നത് ശരിയാണു എങ്കിലും ഈ ആഡംഭര പ്രവണത നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തെണ്ടതാണൂ
ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കുന്നതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു
സർക്കാരും സമൂഹവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ബൊധവൽക്കരണത്തൊടൊപ്പം നിയന്ത്രണ നടപടികളും ആലോചിച്ചു നടപ്പിലാക്കണം

ഇത്തരം പൊങ്ങച്ച പ്രകടന ങ്ങളിൽ അനിവാര്യ ഘടകമാണല്ലോ പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം  ഇതോഴിവാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പ്രായോഗികകമല്ല എന്തെന്നാൽ പ്രശസ്തരും കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയെന്ന ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ പറ്റില്ലലൊ? ആയതു കൊണ്ടു അൽപ സ്വല്പ നിയന്ത്രണം അഭിലഷണീയം തന്നെ

സർക്കാരിനു കരം കൂട്ടാം പള്ളി ക്ഷേത്ര കമ്മറ്റിക്കാർക്കു പുരോഹിതര്ക്ക് ,പ്രശസ്തർക്കു പിരിവ് നിരക്ക് കൂട്ടാം

എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അനുകരണ സ്വഭാവം ,അസൂയ എന്നിവ ഉള്ളയിടത്തോളം നിയന്ത്രണം ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് വെച്ച് നിയന്ത്രണം ,ബോധവല്ക്കരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല  അത് ഊർജിതപെടുത്തണം
അതിന്നു വേണ്ടിയുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും അവനവനാൽ കഴിയും വിധം സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക 

Wednesday, 3 December 2014

THE WORD

വാക്കുകൾ നോക്കി പ്രയോഗിക്കണം ,ഉപയോഗിക്കണം
അർഥം നോക്കണം അല്ലെങ്കിലത് അനർഥ മാകും
കുത്ത് ഇടേണ്ടിടടത്തേ ,ഇടാകൂ ,അല്ലെങ്കിലത് അനർഥ മാകും
കുത്ത് വാക്ക് പറയരുത് ,കുത്തരുത് ,അത് അനർഥ മാകും

Tuesday, 2 December 2014

dikkar,swalaathth,namaskaaram,or daivasamarana

http://pmmohamadalis.blogspot.in/
ദൈവ സ്മരണ  അഥവാ ദികകർ,സ്വലാത്ത് ,നമസ്കാരം

ദിക്കർ ഹൽക്ക എന്ന പല പള്ളികളിലും കൂട്ടം കൂടി ദിക്കർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ? അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തൊടും ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ദിക്കർ ? അവരുടെ ഉത്തരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലള്ളാ മുഹമ്മദ്റസൂലുള്ളാ   എന്ന മഹത് വചനം ഉരുവിടുക എന്നായിരിക്കും   എന്നാൽ ദിക്കർ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ടെന്താണു അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ആരഞ്ഞാലോ , മഹത് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ മിക്ക മുസ്ലിം നാമ ധാരികളെന്നു അറിയപ്പെടുന്ന തീവ്ര വിസ്വാസികളെന്ന വ്യാജേനെ എല്ലാ ദിക്കർ ഹൽക്കകളിലും  ആവേശപൂർവം ആടി പാടുന്നവർക്കും അറിയില്ലെന്നതല്ലേ വസ്തുത?

അള്ളാഹു ഒഴിക ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല   മുഹമദ് നബി അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂദനാണു അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ട എന്ന അർഥം അറിയുന്ന എത്ര സാധാരണക്കാർ ഉണ്ടാകും?

എത്ര പാതിരാ പ്രസങ്ങങ്കളും ആഴ്ച തോറും നടത്തും ദിക്കർ ഹൽക്കയിലെ അധര വ്യായാമവും ,നിത്യ പ്രാര്ത്ഥന ശേഷമുള്ള ദാസവിയെന്ന എന്ന ജപമാല മന്ത്രവും ,അവരെ ദിക്കറിന്റെ ,പൊരുൾ മനസിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ  നമ്മുടെ മൌലവിമാർക്കായില്ലല്ലോ ? അവരത് ബോധപൂർവം മനസിലാക്കി കൊടുക്കാത്തതാണോ ? അവരല്ലേ ദിക്കരിനെ മായ മന്ത്രമായി കാശാക്കി വില്ക്കുന്നത് ?   വിശ്വാസത്തിൻ വിശുദ്ദി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആശാന്മാർ ഇങ്ങനെ പിഴച്ചാൽ അണികൾ പിഴക്കാതിരുന്നാലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ?

അല്ലെങ്കിൽ നിത്യവും നമസ്കാരത്തിൽ ,അഥവാ ,യഥാർത്ത ,ദിക്രിൽ, ഉരുവിടുന്ന ഫാത്തിഹ എന്ന എറ്റവും ആവർത്തിക്കപെടുന്ന വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥമെങ്കിലും അറിയുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലീംകളും
മുസ് ലീങ്കൾ   യഥാർത്തത്തിൽ ,കൃത്യമായി ,അർത്ഥമ റി ഞ്ഞു നമസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ  തീവ്ര ഭീകര പ്രവർത്തകർമുസ്ലിം നാമ ധാരികൾക്കിടയിൽ പോലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ ?
ആയതു കൊണ്ടു,  പ്രിയരേ ദിക്ക്ക്കരു കളുടെ ,സ്വലാത്തുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമസ്കരിക്കുന്ന ,അഥവാ അല്ലാഹുവിനെ നിത്യവും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ സമൂഹം കെട്ടിപടുക്കാനാവട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രമം

ദിക്കറിന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി അപ്പോൾ കാണാം നമസ്കാരത്തിന്റെ അഥവാ ദിക്കറിന്റെ ,  മാസ്മരിക ഫലം സമൂഹ പുരോഗതിയിലും ,ധാർമിക ഉന്നമനത്തിലും വീക്ഷിക്കാം ആയതിന്നാൽ ബഹുമാന പെട്ട മഹൽ ഭാരവാഹികളെ ,മൌലവിമാരെ ,നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത വേദികൾ സമുദായത്തിൽ ഈമാൻ ,വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിനിയോഗിക്കുക
നിങ്ങളെ,  വിശ്വസിക്കുന്ന അനവധി അറിവില്ലാത്തവരുന്റ്റ്‌          അവർ വഴി തെറ്റിയാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ്ത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല   ഓർക്കുക  അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുക ,അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ഓർക്കുക  അതാണു നമസ്കാരം, അതാണു ദിക്കർ
അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ഓർത്തു ജീവിക്കുംബൊളാണു നമസ്കാരം അർത്ഥവത്താകുന്നത് ദിക്കർ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള താക്കൊലാകുന്നത്
നമസ്കാരം പാപങ്ങളെയും തെറ്റുകളെയും തടയുന്ന ,സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന  പുണ്യ കർമമാകുന്നത്  നമസ്കാരം അഥവാ ദിക്കർ എന്ന ദൈവ സ്മരണ  ആത്മാർത്തമായാൽ മതം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മറ്റു നന്മകൾ തനിയെ  വരും വരേണ്ടതാണ്   അംഗ ശുദ്ധി അഥവാ വുളു  ,കുളി  എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ,ശരീരത്തെയും മനസിനെയും വികാരത്തെയും വിചാരത്തിനെയും  ശുദ്ധമാക്കാൻ ഉദകണം

അങ്ങനെ നിത്യ ദിക്കരിൽ , നമസ്കാരത്തിൽ  നിങ്ങൾ പറയുന്ന ശപദം അനുസരണയുള്ളവനാകാമെന്ന പ്രതിറ്റ്ന പാലിക്കുക വാഗ്ദാനം നിഷേധിക്കുന്ന കാഫിർ ആകാതിരിക്കുക

അങ്ങനെയുള്ള അനുസരണയുള്ള മുസ്ലീംകൾ ദാന ധർമ നിഷ്ടയുള്ള മുസ്ലീംകളായിരിക്കും   ദാന ധർമങ്ങളിലെ ഒരവകാശി അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരും ദാന ധർമങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ്


ആയതിനാൽ മഹാനീയരെ നിങ്ങൾ ചുമതല നല്ല നിലയിൽ സദുദ്ദേശ പൂർവം നിറവേ റ്റുക അത് എല്ലാവർക്കും ഭൌതിക പാരത്രിക പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും   ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ദിക്കർ , സ്മരണ നില നിർത്തുന്നവയകട്ടെ   നമ്മുടെ പള്ളികളും ദിക്കർ ഹല്ക്കകളും നമസ്കാരങ്ങളും  അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും സഫലമാക്കട്ടെ02-12-2014

Saturday, 29 November 2014

മാറ്റങ്ങൾ, പുരോഗതി

മാറ്റങ്ങൾ, പുരോഗതി,
 കാണാതിരിക്കരുത്

താങ്കളുടെ ചാവക്കാട്ടെക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയുടെ അനുസ്മരണ വായിച്ചപ്പോൾ എന്താ എന്റെ അനുഭവവും ഒന്ന് അയവിരക്കിയാലെന്ന ആലോചന വന്നതും ഈ വരികൾ ഉണ്ടായതും  ഞാൻ പത്താം തരത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന 1968 ലാണു ആദ്യമായി കുന്നകുളം അപ്പുറം തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് എന്റെ പരിമിതികൾ കാരണം എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്കർഷനോന്നും വീട്ടില് നിന്ന്   വിടുമായിരുന്നില്ല

കടൽ കാണണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി എന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫും ,എളാപ്പയുടെ മകൻ അബു ഹുരൈരയും കൂടി പഴഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് ബസിൽ കുന്നകുളത്ത് ചെന്ന് ചാവക്കാട്ടെക്കുള്ള ബസ് മാറി കയറി ചാവക്കാട് കോടതിയുടെ മുന്നില് ബസിറങ്ങി  അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഓട്ടോ സൗകര്യം ചാവക്കാടും കുന്നംകുളത്തും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല  പിന്നെ ടാക്സി കാറുകളും വളരെ അപൂർവ്വം കാശും വളരെ  തുച്ചം

അതിനാൽ നട്ടുച്ച സമയമായിട്ടും കടുത്ത വെയിലുണ്ടായിട്ടും ബ്ലാങ്ങാട് കടപ്പുറം വരെ നടന്നു  കടൽ ആദ്യമായി കണ്ടതും അന്ന് കാറ്റു കൊണ്ട് കടൽ തീരത്ത് നടന്നതും കക്കയും ശങ്കും പറക്കി കൊണ്ടു പോയി കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തതും അന്നത്തെ ആ സൌഹൃതങ്ങളും ,അന്നത്തെ ഇല്ലായ്മകളിലെ ,ദരിദ്ര്യത്തിന്നിടയിലെ കൂട്ടായ്മകളും ലാളിത്യവും നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹവും ഇന്നോർക്കുമ്പോൾ  ഇന്നത്തെ ഭൌതിക പുരോഗതിയുടെ ,സൌകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു നമുക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നല്ല ഓർമകളെ ഒർമിച്ചങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു
അന്ന് കുന്നംകുളത്തോ ,ചാവ്ക്കടൊ ഇന്നത്തെ പോലെ അധികം ബസോ ,കാറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  ഓട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും ഓടിട്ടതൊ ,ഓല മേഞ്ഞതോ ആയിരുന്നു അപൂർവം ചില കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു കൊങ്ക്രീറ്റ് ടെരസുകൽ  ചുറ്റുമതിലുകൽ ഉള്ള വീടുകൾ കണ്ട ഓർമയില്ല  ഒരൊറ്റ പർദ്ദ ധാരിയെ പോലും കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല പാന്റ്സ് ധരിച്ചവരും ഉള്ളതായി ഓർക്കുന്നില്ല  ചില വീടുകള്ക്ക് ചുറ്റും ഓല കൊണ്ടും മുള കൊണ്ടും വേലി ഉള്ളതായി ഓർക്കുന്നു  ടാറിട്ട റോഡുകളും വളരെ അപൂർവം പഴഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് അക്കികാവിലെക്കും ,കുന്നകുളം പാരെംബാടത്തെക്കുമുള്ള റോഡുകളും ടാരിട്ടതായിരുന്നില്ല  കുന്നംകുളത്തും ചാവക്കാട്ടും ബസ് സ്റ്റാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  ഓരോ വലിയ ബസ് സ്റൊപ്പുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത് പോലീസുകാരും അപൂർവമായിരുന്നു അവരുടെ വേഷം ഹാഫ് ട്രൌസറും ഉയര്ന്നു അധികാര ഗരിമ കാണിക്കുന്ന തൊപ്പിയും അരപട്ടയും കാല്പട്ടയും തോല് ഷൂസുമായിരുന്നു അന്ന് പഴഞ്ഞിയിൽ ഒരു പോലീസ് ഔട്ട്‌ പൊസ്റ്റുണ്ടായിരുന്നു  അതിലെ കടന്നു പോകുന്ന വലിയ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ അറിയിച്ചേ കടന്നു പൊയിരുന്നുള്ളൂ
അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള സിനിമ തിയെടരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ അന്ന് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല  അന്നും പഴഞ്ഞിയിൽ ഓല മേഞ്ഞ സിനിമ കൊട്ടക ഉണ്ടായിരുന്നു
ചാവക്കാട് അന്നെത്ര ഒലകുടിലുകളാണു ഉണ്ടായിരുന്നത്  എന്റെ ഗ്രാമമായ അയിനൂരിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളിൽ അധികവും ഓട് മേഞ്ഞതതോ ഓല മേഞ്ഞതോ ആയിരുന്നു  അയിനൂരിൽ അന്ന് മുഴുവന്നും കൊങ്ക്രീറ്റ്  ടെരസിട്ട  വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല
റേഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളും അപൂർവം
അന്ന് രേഡിയൊക്കും ,സൈക്കളിന്നു പോലും ലയിസൻസ് എടുക്കണമായിരുന്നു
അധികം ആളുകളും ചെരിപ്പ് ധരിക്കുന്ന പതിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല  ഷർട്ടിടാതെ ബനിയൻ മാത്രം ധരിച്ചു പൊതു സ്ഥലത്ത് നടക്കാൻ അന്നാർക്കും   ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
മാക്സിയും പര്ടയും  ചിരിടാരും തുടങ്ങിയ എത്ര വേഷ വിധാനങ്ങൾ വന്നു
മുണ്ടും ചട്ടയും ദാവണിയും രൗക്കയും കോണകവും കാച്ചിയും കാല യവനികയിൽ പെട്ടു അകന്നു പോയി
 
വൈദ്യുതിയുള്ള വീടുകൾ വളരെ വിരളം
ടെലിവിഷൻ കമ്പൂട്ടർ എന്നിവയെ കുറിച്ചു കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
മൊബയിൽ ഫോണ്‍,ഇന്റർ നെറ്റ് എന്നിവയെ കുറിച്ചു സ്വപ്നം കാണാൻ ,അവയെ കുറിച്ചു എന്തെങ്കിലും ധാരണ വേണ്ടെ?
കാലം കാള വണ്ടി പോത്ത് വണ്ടി യുഗത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക ഓട്ടോ യുഗത്തിലേക്ക് കുതിച്ചത് എന്ത് വേഗത്തിലാണ്

നാടിൻ പുരോഗതിയുടെ വേഗം പോര പോരാ എന്ന പല്ലവി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ മാറുവിൻ ജനങ്ങളെ എന്ന മുദ്ര വാക്യം മുഴങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കും  അതല്ലേ ജീവിത ചലനങ്ങൾ ചാലകങ്ങൾ ?
ജീവിതാന്ത്യംവരെ  ഓർമ നില നിന്നാൽ അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്  ഓർമ നില നിർത്തിയ ലോകത്തെ നില നിർത്തുന്ന ശക്തിയെ നമിക്കുന്നു  പ്രാർത്തനകളൊടെ
30/11/2014

Sunday, 23 November 2014

സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർകുകളും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും
ക്ഷീരമുള്ള അകിട്ടിലും കൊതുകിനു ചോര തന്നെ ഇഷ്ടം   സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കുറ്റ വാസനയുള്ളവർ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിൽ, ആണെന്നും  പെണ്ണെന്നും  വ്യത്യാസമില്ല  സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്ക്‌  ഉപയോഗിക്കുന്ന  വിഭാഗം സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരായതിനാൽ വ്യാജന്മാരും അധികം പുരുഷന്മാരാണ്
പിന്നെ പ്രലൊപനങ്ങൾക്കുതട്ടിപ്പുകൾക്ക്വിധേയാരാവുന്നരും അധികം സ്ത്രീകളാണ്
അതിന്നു മുഖ്യ കാരണങ്ങൾ  സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക ,വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയാണ്  ഇത് ചരിത്രപരമായും ഒരു വസ്തുതയാണ്  പ്രകരിത്ത്യ സ്ത്രീകൾ അബലകളാണെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാത്ത ചില സഹോദരിമാരും അമ്മമാരും ഉണ്ടാകാം  പുരുഷന്മാരിൽ അധികവും മാന്യന്മാരാണെന്നു ഭൂരിപക്ഷവും സമ്മതിക്കും
ആയതിനാൽ മഹതികളെ സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുക   ആയതിനു നിങ്ങളെ അമ്മമാരെന്ന നിലയിൽ സഹോദരിമാരെന്ന നിലയിൽ ഇണ തുണ എന്ന കുട്ടികളെന്ന നിലയിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പൂർണ പിന്തുണ നല്കും
ആയതിനാലാണല്ലൊ  ,  നിയമ നിർമാണ സഭകളിൽ  നിങ്ങൾക്കനുകൂല നിയമങ്ങളുണ്ടായത്   സംവരണ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്
അശ്ലീല ആഭാസത്തരങ്ങന്ളും അനാശാസ്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കുറവല്ല  പണം കിട്ടാൻ എന്തും ചെയ്യുന്ന ,കാണിക്കുന്ന കഴുകന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമ നിര്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആലൊചനയിലുണ്ടെന്നതു ആസ്വാസദായകമാവും എന്ന് കരുതുന്നു
നല്ലത് ഉൾകൊള്ളുക തിയ്യത് തള്ളുക  ജാഗ്രത പാലിക്കുക  ഏതു മാധ്യമമായാലും ഇതേ കരണീയമാകൂ  സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്  സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക പ്രലൊപനങ്ങളിൽ നിന്നകലം പാലിക്കുക23-11-2014

 Saturday, 22 November 2014

god and satan

ദൈവം ഒരു പൂജ്യം ,ദൈവം പൂജ്യൻ
ദൈവം ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു വാസ്തവം
വസ്തുവല്ലെന്നതാണു വാസ്തവം
വാസ്തവം എന്താണെന്നതാർക്കും അറിയില്ലെന്നതാണ്
അറിയില്ലെന്നതാണ് ,അറിവ് ,വസ്തുത ,വാസ്തവം

ആദ്യത്തിന്നും അന്തത്തിന്നും മദ്യത്തിലാണു പൂജ്യം
പൂജ്യത്തിനു വെറും പൂജ്യം എന്നാൽ വിലയില്ലല്ലോ
പൂജ്യത്തിൻ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്ഥാനം നോക്കിയല്ലേ
ഉന്മക്കും ഇല്ലായ്മക്കുമിടയിലാണു പൂജ്യത്തിൻ സ്ഥാനം

നിഷേധാത്മ ശക്തികൾക്കും ക്രിയാല്ത്മ ശക്തികൾക്കും
മധ്യത്തിലാണ്‌ ന്യൂക്ലിയസ് ,നിഷേധ ചാലകങ്ങൾക്കും
അനുകൂല ചാലകങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിസ്പക്ഷനാം
ന്യുട്രൽ എന്നാ ശക്തിയാണൊ ദൈവം ?ദൈവം നിഷ്പക്ഷനല്ല
എന്നതാണു വസ്തുത ,സത്യത്തിൻ സല്കാര്യത്തിൻ പക്ഷപാതി

അസത്യത്തിൻ മൂർത്തിയാം സാത്താന്റെ എതിർ പക്ഷപാതി  

Thursday, 20 November 2014

TIME AND TRENDS

വേഷങ്ങൾ ,ഭാഷകൾ മാറുന്നു മരിക്കുന്നു നശിക്കുന്നു

വേഷങ്ങൾ ,ഭാഷകൾ മാറുന്നു മരിക്കുന്നു നശിക്കുന്നു
സംസ്കരിക്കുന്നു നശിക്കുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു വളർത്തുന്നു
വളം വളർത്താനാനുതകുന്നു ,ഒന്ന് നശിച്ചാൽ മറ്റൊന്നിനു വളം
ശവമൊരു വളം ,ശവം സംസ്കരിക്കുന്നു ,സംസ്കരിക്കപെടുന്നു

കാലം കോലം മാറ്റുന്നു കോലം കത്തിക്കുന്നതും ഒരു സമര മുറ
വേഷം കെട്ടുന്നതും ഒരു സമര മുറ ,,വേഷമില്ലാതെയുമാകാം
ഭാഷാർത്തവും      മാറുന്നു ,മാറ്റുന്നു മരിക്കുന്നു സംസ്കരിക്കുന്നു  
വട്ട് ,അടിപൊളി ലവ് ജിഹാദ്  മാറിയ ഭാഷ ശകലം
വട്ട് വട്ടനെ ഉള്ള വട്ടത്തിലുള്ള മര കാർഷിക ഉപകരണം
വട്ടും ഉരുളും തുമ്പിയും പോയ കാല തേക്കുപകരണങ്ങൾ
തേക്ക് പഴയ കാല ജല സേചന രീതി ,കാള തേക്ക്
തേക്ക് കൊട്ട ,തോല് തുമ്പി കമ്പ കയറും തുമ്പി കയറും
നുകവുമായി ബന്ധിക്കുന്ന വെള്ളം കാള വലിച്ച് പടുക്കയിലെത്തിക്കും
കാലം പോയി ,വട്ടും ഉരുളും കാല യവനികയിൽ ഓർമയായി
കാലം മാറി ഭാഷ മാറി വേഷം മാറി രീതികൾ,നീതികൾ മാറി
തൊപ്പി പാള തൊപ്പി ,തൊപ്പികുട ഓല കുട ഓല പുര
റവുക്ക കോണം താർ പാവാട കമ്മീസ് മുല കച്ച ദാവണി
കാലം മാറി കോലം മാറി വേഷം മാറി ഫേഷൻ മാറി
വേഷമില്ല കാലം മാറി  വേഷമില്ല ഫേഷൻ വന്നു കലി കാലം
http://pmmohamadalis.blogspot.in/
http://blog.manoramaonline.com/httppmmohamadaliblogspotin

Monday, 17 November 2014

BIRTH DAY

മൌലിദ്  കേരളത്തിൽ

മുസ്ലിന്മിങ്ങൾ നബി തിരുമേനിയെ അനുകരിക്കരുതെന്നോ ,ആദരിക്കരുതെന്നോ ,നബിയുടെ അപദാനങ്ങൾ ,ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ചു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി നടത്തരുന്നതു എന്നോ ഒരു പ്രസ്ഥാനക്കാരും പറഞ്ഞതായി അറിയില്ല

എന്നാൽ നബിയെ അനുകരികരിക്കെണ്ടതു ,ആദരിക്കെണ്ടതു നബിയുടെ ചര്യകൾ ,രീതികൾ നീതികൾ വചനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കുർ  ആൻ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടാണു

പ്രവാചക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഗദ്യ പദ്യ സാഹിത്യ കൃതികൾ aഅവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്  അവ പ്രവാചകന്റെ ആദർശങ്ങളെ  പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കനം അതിന് അനുവദനീയ അന്തസുള്ള ,സന്മാര്ഗ സഭ്യതക്കനുസരിച്ച കല കേളികളുമാകാം

നബി ജനിച്ച മക്കയും മറവ് ചെയ്യപെട്ട മദീനയിലും നബിയുടെ ജന്മ ദിനം മുടക്ക്‌ ദിനമല്ല  സൗദി അരെബ്യിൽ മൌലിദ് പാരായണങ്ങൽ നടക്കുന്നില്ല
നബിയുടെയൊ ,സഹാബത്തിന്റെ യോ മക്ബറ കെട്ടി ആരാധിക്കുന്നില്ല
അങ്ങനെ മക്ബറ കെട്ടി ആദരിക്കണമെന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല

എന്നാൽ കാലത്തിന്നൊത്ത രീതിയിൽ നബിയെ ,മഹാന്മാരെ ആദരിക്കാം അത് കുർ ആണിന്റെ  ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്ചായിരിക്കണം  നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മകാമുകളിലും മക്ബറ കളിലും  നടക്കുന്നത്  ല ഇലാഹ  ഇല്ലള്ള  ,എന്നr സത്യാ സാക്ഷ്യത്തിന്നു യോജിക്കുന്ന നടപടികലാണൊ  ആരാധനക്കർഹൻ വേറെ ആരുമില്ല ,അഹതായ ,സമദായ അക്ബർ ആയ റബുൽ ഇസ്സത്തോഴികെ എന്നല്ലേ  നാമെല്ലാം നിത്യവും ഓർക്കുന്ന ഓർമിപ്പിക്കുന്ന അഫ്സലുൽ ദിഖർ


നമ്മുടെ കർമങ്ങൾ നന്മ വര്ധിപ്പിക്കുന്ന തിന്മ തടയുന്ന ആരാധനയായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ   അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നമസ്കാരം എന്ന ശ്രേഷ്ഠ അനുഷ്ടാനം   നമസ്കാരത്തിലെ  നമ്മുടെ ശപതം ഏക്‌  ഇലാഹിനെ മാത്രം     ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ   എന്ന ശപതം നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധികളിൽ ,അഥവാ കാഫിറുകളിൽ അല്ലാഹു പെടുത്തരുതേ എന്നും ഏക ഇലാഹിന്റെ  കല്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന ,അതി ന്നായി സർവം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിത്യവും പലവട്ടം നമസ്ക്കാരത്തിൽ പറയുന്നവരല്ലേ മുസ്ലീങ്ങൾ

Sunday, 9 November 2014

sacrifice

തേങ്ങ മുട്ട അഭിഷേകം   മുട്ട റ ക്കൽ      എന്നതിന്റെ  ഐത്യഹ്യം/പൊരുൾ അറിയുവാനുള്ള കൗതുകതൊടെ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് പരതിയപ്പൊലാണു കല്ലി വല്ലി എന്നാ ബ്ലോഗിൽ എത്തുകയും ബ്ലോഗ്‌ ലോകത്തും വിഭാഗീയതയും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും കലഹവും ഗ്രൂപ്പ്‌ പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന പരമാർത്ഥം ബ്ലോഗ്‌ ലോകത്ത് പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പാവം മുടന്തൻ മുഹമദലി മനസിലാക്കുന്നത്  എന്റെ  സംശയം മുക്കണ്ണൻ ,തേങ്ങയെ എന്തിനാണു  ഇങ്ങനെ  തല്ലിയുടക്കുന്നതു ? ഒരു ബലി തന്നെ അല്ലെ ? ഒരു ജീവനെ നശിപ്പിക്കൽ ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ തെജിക്കൽ ത്യാഗം  ബലി  പെരുന്നാൾ പോലെ

ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അല്ല എരിയാനനാണീഷ്ടമെങ്കിൽ അതും അതും ആകാം

1,2, അവിശ്വാസികളെ  നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു  വരുന്നതിന്നെ ഞാൻ  ആരാധിക്കുന്നില്ല
3 ഞാൻ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ  നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല
4 നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു  വരുന്നതിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നവനുമല്ല
5 ഞാൻ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ല
6 നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ,എനിക്ക് എന്റെ മതം
അദ്ധ്യായം  112 ഖുറാൻപറയുക   അള്ളാഹു  ഏകനാണ്    അള്ളാഹു  ഏവർക്കും  ആശ്രയമായിട്ടുള്ളവനാണ്   അവൻ  ജന്മം  നൽകിയിട്ടില്ല  ,ജനിച്ചിട്ടുമില്ല
അവന്നു  തുല്യനായി  ആരും  ഇല്ലതാനും   അദ്ധ്യായം  112 ഖുറാൻ21-07-2014
    പെരുമ നടിക്കൽ           അദ്ധ്യായം       10  ഖുര് ആൻ
1,2,             നിങ്ങൾ  ശവകുടീീരങ്ങൽ  സന്ദർശിക്കും വരേക്കും  പെരുമ നടിക്കുക     എന്നത്  നിങ്ങളെ  അശ്രദ്ധയിൽ  ആക്കിയിരിക്കുന്നു
3                   നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിയുമെന്നത് നിശ്ചയം
4                 നിങ്ങൾ  ,തീര്ച്ചയായും അറിയും   എന്നത് നിശ്ചയം
5,6              നിസ്സംശയം, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായൂം ,അറിവ്   അറിയുമായിരുന്നെര്കിൽ    ജ്വലിക്കുന്ന  നരകത്തെ  നിങ്ങൾ കാണുക  തന്നെ ചെയ്യും
7                പിന്നീട് ,ആ ദിനത്തിൽ ,അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്   നിങ്ങൾ                    ചോദ്യം  ചെയ്യപെടും  എന്നതും  തീര്ച്ച1,2, അവിശ്വാസികളെ  നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു  വരുന്നതിന്നെ ഞാൻ  ആരാധിക്കുന്നില്ല
3 ഞാൻ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ  നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല
4 നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു  വരുന്നതിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നവനുമല്ല
5 ഞാൻ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ല
6 നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ,എനിക്ക് എന്റെ മതം
അദ്ധ്യായം  112 ഖുറാൻപറയുക   അള്ളാഹു  ഏകനാണ്    അള്ളാഹു  ഏവർക്കും  ആശ്രയമായിട്ടുള്ളവനാണ്   അവൻ  ജന്മം  നൽകിയിട്ടില്ല  ,ജനിച്ചിട്ടുമില്ല
അവന്നു  തുല്യനായി  ആരും  ഇല്ലതാനും   അദ്ധ്യായം  112 ഖുറാൻ21-07-2014
    പെരുമ നടിക്കൽ           അദ്ധ്യായം       10  ഖുര് ആൻ
1,2,             നിങ്ങൾ  ശവകുടീീരങ്ങൽ  സന്ദർശിക്കും വരേക്കും  പെരുമ നടിക്കുക     എന്നത്  നിങ്ങളെ  അശ്രദ്ധയിൽ  ആക്കിയിരിക്കുന്നു
3                   നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിയുമെന്നത് നിശ്ചയം
4                 നിങ്ങൾ  ,തീര്ച്ചയായും അറിയും   എന്നത് നിശ്ചയം
5,6              നിസ്സംശയം, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായൂം ,അറിവ്   അറിയുമായിരുന്നെര്കിൽ    ജ്വലിക്കുന്ന  നരകത്തെ  നിങ്ങൾ കാണുക  തന്നെ ചെയ്യും
7                പിന്നീട് ,ആ ദിനത്തിൽ ,അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്   നിങ്ങൾ                    ചോദ്യം  ചെയ്യപെടും  എന്നതും  തീര്ച്ചQUOTES
കാഫിറൂണ് (സത്യ നിഷേധികൾ ) അദ്ധ്യായം 109
1,2, അവിശ്വാസികളെ  നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു  വരുന്നതിന്നെ ഞാൻ  ആരാധിക്കുന്നില്ല
3 ഞാൻ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ  നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല
4 നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു  വരുന്നതിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നവനുമല്ല
5 ഞാൻ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ല
6 നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ,എനിക്ക് എന്റെ മതം
അദ്ധ്യായം  112 ഖുറാൻപറയുക   അള്ളാഹു  ഏകനാണ്    അള്ളാഹു  ഏവർക്കും  ആശ്രയമായിട്ടുള്ളവനാണ്   അവൻ  ജന്മം  നൽകിയിട്ടില്ല  ,ജനിച്ചിട്ടുമില്ല
അവന്നു  തുല്യനായി  ആരും  ഇല്ലതാനും   അദ്ധ്യായം  112 ഖുറാൻ21-07-2014
    പെരുമ നടിക്കൽ           അദ്ധ്യായം       10  ഖുര് ആൻ
1,2,             നിങ്ങൾ  ശവകുടീീരങ്ങൽ  സന്ദർശിക്കും വരേക്കും  പെരുമ നടിക്കുക     എന്നത്  നിങ്ങളെ  അശ്രദ്ധയിൽ  ആക്കിയിരിക്കുന്നു
3                   നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിയുമെന്നത് നിശ്ചയം
4                 നിങ്ങൾ  ,തീര്ച്ചയായും അറിയും   എന്നത് നിശ്ചയം
5,6              നിസ്സംശയം, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായൂം ,അറിവ്   അറിയുമായിരുന്നെര്കിൽ    ജ്വലിക്കുന്ന  നരകത്തെ  നിങ്ങൾ കാണുക  തന്നെ ചെയ്യും
7                പിന്നീട് ,ആ ദിനത്തിൽ ,അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്   നിങ്ങൾ                    ചോദ്യം  ചെയ്യപെടും  എന്നതും  തീര്ച്ച

SOCIAL ISSUES RELATED TO CLEANLINESS


ശുചിത്വവും   സമൂഹവും

ശുചിത്വം സാമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടീലുള്ളവരിൽ കുറവും    ഉന്നതരിൽ കൂടിയും കാണപ്പെടുന്നു    ശുചിത്വ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അധികവും സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരാണു  അവർ താമസിക്കുന്നത് മലിന ,മലിമസ പരിസരങ്ങളിലാണു  താരതമ്യേനെ ഈ മേഖലയിൽ വേതനം വളരെ കുറവാണ്

വേതന കുറവിന്നു കാരണം ഈ മേഖലയിലെ മിക്ക തൊഴിലുകൾക്കും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണു വൈദഗ്ധ്യവും എളുപ്പം കരസ്ഥമാക്കാം എന്നതാണു       വേതന കുറവ് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും ,,അതുമൂലം അനുബന്ത ദുരിതങ്ങളുടെ ദൂഷിത വലയിലും അകപ്പെടുന്നതിന്നും കാരണമാകുന്നു      വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ,ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ,     സാമൂഹ്യ പിന്ന്ക്കാവസ്ത്ത  എന്നിവയുടെ പിടിയിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നതിന്നു കാരണമാകുന്നു

തൊട്ടി പണി അവസാനിച്ചെങ്കിലും ,ഏത് മേഖലയിലും തൂപ് തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം താരതമ്യേനെ കുറവാണ് ഇതും നമ്മുടെ നാട്ടീലെ മാത്രം അവസ്ത്ഥ അല്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്  വേതന കുറവ് മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ മനസ്സില് ഇത്തരം തൊഴിലുകളൊട് ഒരു പുച്ഛ മനോഭാവവും നിലവിലുണ്ടെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്

അത് പോലെ തന്നെ അലക്കു തൊഴിലാളികളോടും ബർബർമാരൊടും
സാമൂഹ്യ സ്പർദ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലും നില നിൽക്കുന്നുണ്ട്

വാത്തിയും ,വെളക്കത്തില നായാരും,മണ്ണാത്തിയും ചുടലക്കാരനും,അത് പോലെ സമൂഹത്തെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ള ,സുനനര  സമൂഹ സൃഷ്ടിക്കായി    ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിനു ആനുപാതിക വേതനമോ ,മാന്യതയോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ  
തൊട്ടികളോട് ,തൂപ്പുകാരൊട് ഒരു  തീണ്ടൽ ഇപ്പോഴും നിലനിക്കുന്നില്ലേ ?അവരിൽ നിന്ന് വിവാഹ ,സുഹ്ര്രു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അധികം   പേരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നു               ഇത് സമത്വം ഉത്ഘോഷിക്കുന്ന മതങ്ങളിലും നിലനിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണൂ ഖേതകരമായ സത്യം കേരളത്തിൽ ഒസാൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മറ്റു വിഭാഗക്കാർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു
ഇത് തൊഴിൽ പാരമ്പര്യമായി ചെയ്യുന്നതിൻ ദോഷമാണ് മനുവിന്റെ ചാതുർ വർണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ  ദൂഷ്യതയിലെക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ബ്യൂട്ടി പാർലരുകളിലെക്കൂള്ള  മാറ്റം ആശാസ്യമാണു 

വീട്ടു വേല ക്കാർ ശുചീകരണം കൂടി നടത്തുന്നതിനാലാണോ, ചെറുകിട കടകളിലെ വില്പ്പന ജോലിക്കാരെക്കാൾ വേതനം കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിലും മാന്യ തൊഴിലായി ഗണിക്ക പെടാതെ പോകുന്നത്?

സ്വച് ഭാരത് ,ക്ലീൻ കേരള പദ്ധതികളിൽ   ഇക്കാര്യവും കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ വലിയ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റി എടുക്കാം ഗാന്ധിജി സ്വയം ശുചീകരണം ,മന ശുദ്ധി,മിത വ്യയം  എന്നിവ ഊന്നൽ കൊടുത്ത നേതാവാണെന്ന് ഓർക്കണം ശുചീകരണ ,ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറാൻ സ്വച് ഭാരത് പരിപാടി ഉതകട്ടെ
മോടിയും /കേജ്രിവാലും ,തരൂരും മറ്റു മഹാന്മാരും ചൂലെടുത്തത് ഈ സാമൂഹ്യ ദുരവസ്ഥ മറ്റാൻ കൂടി സഹായിക്കട്ടെ  ഈ പ്രചരണ പ്രകടനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ശുദ്ദിയുടെ ശുചിത്വത്തിന്റെ മഹത്വം പറക്കട്ടെ പരക്കട്ടെ


ഈ വിഭാഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അവശ വിഭാഗമാണെന്നതിനാൽ അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന്നായി പദ്ദതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കെണ്ടിയിരിക്കുന്നു  

Saturday, 8 November 2014

status

സ്ഥാനം മാനിക്കണം ,സ്ഥാനം മറന്നൊന്നും ചെയ്യരുത്
സ്ഥാനം മറന്നാൽ അത് പ്രസ്ഥാനത്തി ന്നാപത്ത്
വയറ്റിലിരിക്കുന്നത് പ്ലെയീറ്റിലിരുന്നാൽ സ്ഥാനത്തിൻ

മാനം അറിയാം മാനവരെ മഹതി മഹാന്മാരെ

Friday, 7 November 2014

hospitals

ആദുരാലയങ്ങൾ,         ആ   ധുരാ   ലയങ്ങൾ
ആയിരങ്ങൾക്ക്ആശ്വാസ ദായക ആലയങ്ങൾ
ആധുനിക സൌധങ്ങൾ ,ആധുനിക സൌകര്യങ്ങൾ
ആയിരങ്ങൾക്ക് ആധിവ്യാധി കളിൽ നിന്നാശ്വാസം
ആയിരങ്ങളെ നിസ്വന്മാരാക്കും നിത്യവും
ആശക്കന്ത്യമുണ്ടോ ?ആയുസ്സിൻ അവധി അകറ്റാൻ
ആശിച്ചെത്തും ആളുകൽക്കാശ കേന്ദ്രം ആശുപത്രികൾ

Thursday, 6 November 2014

KISS IN STREET

KISS IS AN EXPRESSION OF LOVE BETWEEN MEN WOMEN CHILD OLD MAN AND ARLL KIND OF PEOPLE   IT CAN BE DONE PUBLICLY AND  PRIVATELY   EMBRACING IS ALSO ANOTHER BETTER FORM OF EXPRESSION  OF LOVE  WE SEE IN PUBLIC PLACES WHEN LEADERS, BELOVED ONES MEET AFTER LONG PERIOD AND AT THE TIME OF DEPARTURE  IT IS AN APPRECIABLE CUSTOM

KISS IS PERFORMED AS A SEXUAL ACTIVITY BY MAN AND WOMAN  IN OUR CULTURE IT IS DONE PRIVATELY  BUT DOGS ,CATS AND OTHER ANIMALS DO IT  IN PUBLIC

SOME ABORIGINES AND TRIBAL AND PEOPLE ADDICTED TO DRUGS AND DRINKS ,MENTAL ILLNESS ALSO PERFORM SUCH ACTS IN PUBLIC

SO KISS IN PUBLIC AS A PART OF SEXUAL ACTIVITY IS UNDESIRABLE IN OUR SOCIETY

SO ALSO KISS IN PUBLIC BY YOUTH ,EVEN THOUGH IT IS NOT AS AN SEXUAL ACTIVITY CAN NOT BE ENCOURAGED AS A MODE OF PROTEST  IT IS JUST LIKE STREAKING DONE BY SOME ECCENTRIC YOUTHSI WONDER HOW GENTLE MEN WITH SOCIAL RESPONSIBILITY CAN SUPPORT THIS KISS SHOW EVEN THOUGH  IT IS A  PROTEST AGAINST MORAL POLICING

MORAL POLICING IS UNLAWFUL   NONE SHOULD TAKE LAW IN HANDS   THERE ARE SO MANY UNLAWFUL ACTIVITIES IN OUR SOCIETY WHICH WARRANT MORE PRIORITY THAN THESE

I HOPE THAT THE YOUTH AND LEADERS WILL PRIORITIZE ISSUES AND BE PRUDENT IN  MODE OF    PROTEST

Wednesday, 5 November 2014

CLEANLINESS

ശുദ്ധി കലശം അവശ്യം ആവശ്യമാണ് ,
എന്നാൽ ചാണക കലശം ശുദ്ദിയൊ,എന്നാണു
അസ്കിത ,നല്ല കീട നാശിനിയാണെത്രെ ചാണകം
ശുചീകരണ യത്നം ,മന ശുദ്ധി ദായകമവട്ടെ എന്നാശ 


Monday, 3 November 2014

CLEANLINESS

നല്ല  പാതി നന്നായാൽ ,നന്നായി  ഈ ജീവിതം
നല്ല പാതി ജീവിതം നന്നായി ജീവിക്കാനാവണം ശ്രമം
ആ ശ്രമം ആശ്രമ ജീവിതത്തെക്കാൾ ആസ്വാദ്യകരം
നരനു ഗ്രഹസ്ഥ ജീവിതം തന്നെ ,ആനന്ദകരം

ശുദ്ധി കലശം അവശ്യം ആവശ്യമാണ് ,
എന്നാൽ ചാണക കലശം ശുദ്ദിയൊ,എന്നാണു
അസ്കിത ,നല്ല കീട നാശിനിയാണെത്രെ ചാണകം
ശുചീകരണ യത്നം ,മന ശുദ്ധി ദായകമവട്ടെ എന്നാശ


Monday, 27 October 2014

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdviso

സ്ത്രീ ധനം നമ്മുടെ
നാട്ടിലെ മാത്രം ഒരു സംബ്രദായമാണൊയെന്ന്  എനിക്കറിയില്ല  ഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീ ധന നിരോധന നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും
അതിനെ കുറിച്ചു അവബോധം വളരെ  കുറവാണ്  ഇത്ര അധികം നഗ്നമായി ലങ്കിക്കപ്പെടുന്ന വേറെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ
എന്നതും സംശയമാണു അതിന്നുള്ള കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണു
? സ്ത്രീധനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക്, വിവാഹം ദർബാരായി നടത്താനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്നതാണ്     സ്ത്രീ ധനം പോലെ  തന്നെ
സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിനകളാണു  വിവാഹ
ധൂർത്തും
, ആഭരണഭ്രമവും, പൊങ്ങച്ചവും , സ്ത്രീധനവും ,ഇവയ്മെല്ലാം ഒരുമിച്ച്  ഒഴിവാക്കപെടേണ്ടതും, ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് 

സ്ത്രീ ധനത്തിന്നു
പകരം പുരുഷ ധനം അഥവാ മഹർ നല്കണം എന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പോലും
സ്ത്രീ ധനവും
, അത് പോലെ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരെ പ്രയാസ പെടുത്തുന്ന
അനവതി അനഭിലഷണീയ ദുരാചാരങ്ങൾ നടമാടുന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്  പുരുഷധനം അറബിസമൂഹത്ത്തിലെ യുവാക്കളെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതായി
പറയുന്നു  എന്നാൽ ഏക സിവിൽ കോഡിന്നായി മുറവിളി
കൂട്ടുന്നവര്ക്കെതിരെ
, മോങ്ങുന്ന, രാഷ്ട്രീയക്കാരും, മുല്ലാക്കന്മാരും സ്ത്രീധനത്തിന്നെതിരെ ,ധൂത്തിന്നെതിരെ ,പൊങ്ങച്ചത്തിന്നെതിരെ, കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാത്തതെന്താണെന്നതു 
എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും    പിടികിട്ടുന്നില്ല 

പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കൽ
,അഥവാ പരസ്പരം പെരുമ
കാണിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യനെ ശവ കുഴി വരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുസ്സ്വഭാവമാണ് ഇതൊഴിവാക്കാൻ
സമുദായ
,രാഷ്ട്രീയ ,സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാർ
പുരോഹിതർ എന്നിവരും കാര്യമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം  അവരിലധികവും ഈ പൊങ്ങച്ച പ്രകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമല്ല  ഈയിടെ നമ്മൾ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
സാംസ്കാരിക നേതാക്കളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹധൂര്ത്തും ആടയാഭരണങ്ങളുടെ പരസ്യ പ്രകടങ്ങളാണു
ഇതൊന്നും വിമർശന വിധേയമാകുന്നില്ല ചര്ച്ച ആകുന്നില്ല യഥാർത്തത്തിൽ അവരുടെ വരവിന്നസുരിച്ചാണോ  ഈ പ്രകടനങ്ങൾ
? എൻഫൊഴ്സുകാർ ഇതേ കുറിച്ചു അനേഷിക്കാരുണ്ടോ ?

ആടയാഭരണങ്ങലിലെ ഈ
ധൂർത്തും
,പൊങ്ങച്ച പ്രകടനങ്ങളും
വിവാഹ ധൂർത്തും സ്ത്രീധന പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു നിയമ പ്രശ്നമെന്നതിന്നേക്കാളും ഒരു സാംസ്കാ
thരിക അപജയമായി അതിന്നു
പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്
, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ സമൂഹവും ഈ വിനക്ക് തുല്യ ഉത്തരവാതിയാണു   കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അനേകം കുടുംബങ്ങളാണ് അതിൽ സ്ത്രീയെന്നോ
പുരുഷനെന്നോ വിവേചനമില്ല  ഈ പൊങ്ങച്ച വിചാരം
ആണ് മുഖ്യ കാരണം
, സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വിനകളുടെ പിന്നിലുണ്ട്

അതിൽ പ്രമുഖമായത്‌
അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളാണ്  സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ
പുരുഷന്റെ പകുതി സ്വത്തിന്നേ  പൊതുവിൽ അര്ഹതയുള്ളൂ  മഹറും
,സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട,കുടുംബത്തെ നോക്കേണ്ട
കുട്ടികളെ പാലൂട്ടേണ്ട ചിലവുകൾക്കുത്തരവാതിയായ പുരുഷന്നു ഇരട്ടി സ്വത്തവകാശം അവിടെ
ന്യായീകരിച്ചേക്കാം മുസ്ലിംകളിലെ സ്ത്രീ ധനം ശരീഅത്തിന്നെ മറികടക്കാൻ ഒരു കുതന്ത്രമായി
കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ പ്രസക്തി ചര്ച്ച ചെയ്യപെടെണ്ടതാണ്‍

സ്ത്രീ ധനം നല്കുന്നതിന്റെ
ഒരു പങ്ക് വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും
,വിലയേറിയ achchആഭരണ ത്തിന്നുമ്മാണു    
ചിലവഴിക്കുന്നത്  ബാക്കിവരുന്നത് വിവാഹം
ആഘോഷിക്കുന്നതിന്നുംവിവാഹ  ശേഷം വിരുന്നിന്നും  യാത്രാ പരിപാടികൽക്കും ചിലവാക്കുന്നതായാണ്‌ കണ്ടു
വരുന്നത്  ഇതിൽ ആഭരണത്തിന്റെ ഒരുഭാഗവും മറ്റു
ചിലവുകളുടെ സിംഹ ഭാഗവും മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും
,മിക്ക സമുദയായങ്ങളിലും  പുരുഷന്നാണ്‌  ചിലവഴിക്കാര് 
ഈ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നെ പറ്റി ആലോജിക്കാനേ കഴിയാത്ത വിധമാണ്  സമൂഹത്തിന്റെ അഭിമാന ബോധം  ഈ ദുരഭിമാനം വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്നും വരന്റെ കുടുംബത്തിന്നും
ഒരുപോലെയുണ്ടുതാനും  ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദുരഭിമാനവും
പൊങ്ങച്ചവും വരവിൽ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സ്വഭാവവും സമൂഹത്തെ മൊത്തം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേതമെന്ന്യെ
ബാധിച്ച ദുർഭൂതമാണു  ഇതെങ്ങിനെ