Google+ Badge

Monday, 27 October 2014

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

Untitled Album Slideshow Slideshow

Untitled Album Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Untitled Album Slideshow Slideshow to . Stunning free travel slideshows on TripAdviso

സ്ത്രീ ധനം നമ്മുടെ
നാട്ടിലെ മാത്രം ഒരു സംബ്രദായമാണൊയെന്ന്  എനിക്കറിയില്ല  ഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീ ധന നിരോധന നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും
അതിനെ കുറിച്ചു അവബോധം വളരെ  കുറവാണ്  ഇത്ര അധികം നഗ്നമായി ലങ്കിക്കപ്പെടുന്ന വേറെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ
എന്നതും സംശയമാണു അതിന്നുള്ള കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണു
? സ്ത്രീധനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക്, വിവാഹം ദർബാരായി നടത്താനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്നതാണ്     സ്ത്രീ ധനം പോലെ  തന്നെ
സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിനകളാണു  വിവാഹ
ധൂർത്തും
, ആഭരണഭ്രമവും, പൊങ്ങച്ചവും , സ്ത്രീധനവും ,ഇവയ്മെല്ലാം ഒരുമിച്ച്  ഒഴിവാക്കപെടേണ്ടതും, ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് 

സ്ത്രീ ധനത്തിന്നു
പകരം പുരുഷ ധനം അഥവാ മഹർ നല്കണം എന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പോലും
സ്ത്രീ ധനവും
, അത് പോലെ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരെ പ്രയാസ പെടുത്തുന്ന
അനവതി അനഭിലഷണീയ ദുരാചാരങ്ങൾ നടമാടുന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്  പുരുഷധനം അറബിസമൂഹത്ത്തിലെ യുവാക്കളെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതായി
പറയുന്നു  എന്നാൽ ഏക സിവിൽ കോഡിന്നായി മുറവിളി
കൂട്ടുന്നവര്ക്കെതിരെ
, മോങ്ങുന്ന, രാഷ്ട്രീയക്കാരും, മുല്ലാക്കന്മാരും സ്ത്രീധനത്തിന്നെതിരെ ,ധൂത്തിന്നെതിരെ ,പൊങ്ങച്ചത്തിന്നെതിരെ, കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാത്തതെന്താണെന്നതു 
എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും    പിടികിട്ടുന്നില്ല 

പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കൽ
,അഥവാ പരസ്പരം പെരുമ
കാണിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യനെ ശവ കുഴി വരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുസ്സ്വഭാവമാണ് ഇതൊഴിവാക്കാൻ
സമുദായ
,രാഷ്ട്രീയ ,സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാർ
പുരോഹിതർ എന്നിവരും കാര്യമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം  അവരിലധികവും ഈ പൊങ്ങച്ച പ്രകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമല്ല  ഈയിടെ നമ്മൾ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
സാംസ്കാരിക നേതാക്കളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹധൂര്ത്തും ആടയാഭരണങ്ങളുടെ പരസ്യ പ്രകടങ്ങളാണു
ഇതൊന്നും വിമർശന വിധേയമാകുന്നില്ല ചര്ച്ച ആകുന്നില്ല യഥാർത്തത്തിൽ അവരുടെ വരവിന്നസുരിച്ചാണോ  ഈ പ്രകടനങ്ങൾ
? എൻഫൊഴ്സുകാർ ഇതേ കുറിച്ചു അനേഷിക്കാരുണ്ടോ ?

ആടയാഭരണങ്ങലിലെ ഈ
ധൂർത്തും
,പൊങ്ങച്ച പ്രകടനങ്ങളും
വിവാഹ ധൂർത്തും സ്ത്രീധന പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു നിയമ പ്രശ്നമെന്നതിന്നേക്കാളും ഒരു സാംസ്കാ
thരിക അപജയമായി അതിന്നു
പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്
, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ സമൂഹവും ഈ വിനക്ക് തുല്യ ഉത്തരവാതിയാണു   കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അനേകം കുടുംബങ്ങളാണ് അതിൽ സ്ത്രീയെന്നോ
പുരുഷനെന്നോ വിവേചനമില്ല  ഈ പൊങ്ങച്ച വിചാരം
ആണ് മുഖ്യ കാരണം
, സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വിനകളുടെ പിന്നിലുണ്ട്

അതിൽ പ്രമുഖമായത്‌
അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളാണ്  സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ
പുരുഷന്റെ പകുതി സ്വത്തിന്നേ  പൊതുവിൽ അര്ഹതയുള്ളൂ  മഹറും
,സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട,കുടുംബത്തെ നോക്കേണ്ട
കുട്ടികളെ പാലൂട്ടേണ്ട ചിലവുകൾക്കുത്തരവാതിയായ പുരുഷന്നു ഇരട്ടി സ്വത്തവകാശം അവിടെ
ന്യായീകരിച്ചേക്കാം മുസ്ലിംകളിലെ സ്ത്രീ ധനം ശരീഅത്തിന്നെ മറികടക്കാൻ ഒരു കുതന്ത്രമായി
കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ പ്രസക്തി ചര്ച്ച ചെയ്യപെടെണ്ടതാണ്‍

സ്ത്രീ ധനം നല്കുന്നതിന്റെ
ഒരു പങ്ക് വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും
,വിലയേറിയ achchആഭരണ ത്തിന്നുമ്മാണു    
ചിലവഴിക്കുന്നത്  ബാക്കിവരുന്നത് വിവാഹം
ആഘോഷിക്കുന്നതിന്നുംവിവാഹ  ശേഷം വിരുന്നിന്നും  യാത്രാ പരിപാടികൽക്കും ചിലവാക്കുന്നതായാണ്‌ കണ്ടു
വരുന്നത്  ഇതിൽ ആഭരണത്തിന്റെ ഒരുഭാഗവും മറ്റു
ചിലവുകളുടെ സിംഹ ഭാഗവും മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും
,മിക്ക സമുദയായങ്ങളിലും  പുരുഷന്നാണ്‌  ചിലവഴിക്കാര് 
ഈ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നെ പറ്റി ആലോജിക്കാനേ കഴിയാത്ത വിധമാണ്  സമൂഹത്തിന്റെ അഭിമാന ബോധം  ഈ ദുരഭിമാനം വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്നും വരന്റെ കുടുംബത്തിന്നും
ഒരുപോലെയുണ്ടുതാനും  ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദുരഭിമാനവും
പൊങ്ങച്ചവും വരവിൽ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സ്വഭാവവും സമൂഹത്തെ മൊത്തം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേതമെന്ന്യെ
ബാധിച്ച ദുർഭൂതമാണു  ഇതെങ്ങിനെ
DOWRY

സ്ത്രീ ധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാത്രം ഒരു സംബ്രദായമാണൊയെന്ന്  എനിക്കറിയില്ല  ഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീ ധന നിരോധന നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചു അവബോധം വളരെ  കുറവാണ്  ഇത്ര അധികം നഗ്നമായി ലങ്കിക്കപ്പെടുന്ന വേറെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ എന്നതും സംശയമാണു അതിന്നുള്ള കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണു? സ്ത്രീധനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക്, വിവാഹം ദർബാരായി നടത്താനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്നതാണ്     സ്ത്രീ ധനം പോലെ  തന്നെ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിനകളാണു  വിവാഹ ധൂർത്തും, ആഭരണഭ്രമവും, പൊങ്ങച്ചവും , സ്ത്രീധനവും ,ഇവയ്മെല്ലാം ഒരുമിച്ച്  ഒഴിവാക്കപെടേണ്ടതും, ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് 

സ്ത്രീ ധനത്തിന്നു പകരം പുരുഷ ധനം അഥവാ മഹർ നല്കണം എന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പോലും സ്ത്രീ ധനവും, അത് പോലെ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരെ പ്രയാസ പെടുത്തുന്ന അനവതി അനഭിലഷണീയ ദുരാചാരങ്ങൾ നടമാടുന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്  പുരുഷധനം അറബിസമൂഹത്ത്തിലെ യുവാക്കളെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതായി പറയുന്നു  എന്നാൽ ഏക സിവിൽ കോഡിന്നായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നവര്ക്കെതിരെ, മോങ്ങുന്ന, രാഷ്ട്രീയക്കാരും, മുല്ലാക്കന്മാരും സ്ത്രീധനത്തിന്നെതിരെ ,ധൂത്തിന്നെതിരെ ,പൊങ്ങച്ചത്തിന്നെതിരെ, കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാത്തതെന്താണെന്നതു  എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും    പിടികിട്ടുന്നില്ല 

പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കൽ ,അഥവാ പരസ്പരം പെരുമ കാണിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യനെ ശവ കുഴി വരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുസ്സ്വഭാവമാണ് ഇതൊഴിവാക്കാൻ സമുദായ ,രാഷ്ട്രീയ ,സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാർ പുരോഹിതർ എന്നിവരും കാര്യമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം  അവരിലധികവും ഈ പൊങ്ങച്ച പ്രകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമല്ല  ഈയിടെ നമ്മൾ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക നേതാക്കളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹധൂര്ത്തും ആടയാഭരണങ്ങളുടെ പരസ്യ പ്രകടങ്ങളാണു ഇതൊന്നും വിമർശന വിധേയമാകുന്നില്ല ചര്ച്ച ആകുന്നില്ല യഥാർത്തത്തിൽ അവരുടെ വരവിന്നസുരിച്ചാണോ  ഈ പ്രകടനങ്ങൾ ? എൻഫൊഴ്സുകാർ ഇതേ കുറിച്ചു അനേഷിക്കാരുണ്ടോ ?

ആടയാഭരണങ്ങലിലെ ഈ ധൂർത്തും,പൊങ്ങച്ച പ്രകടനങ്ങളും വിവാഹ ധൂർത്തും സ്ത്രീധന പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു നിയമ പ്രശ്നമെന്നതിന്നേക്കാളും ഒരു സാംസ്കാthരിക അപജയമായി അതിന്നു പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ സമൂഹവും ഈ വിനക്ക് തുല്യ ഉത്തരവാതിയാണു   കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അനേകം കുടുംബങ്ങളാണ് അതിൽ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വിവേചനമില്ല  ഈ പൊങ്ങച്ച വിചാരം ആണ് മുഖ്യ കാരണം , സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വിനകളുടെ പിന്നിലുണ്ട്

അതിൽ പ്രമുഖമായത്‌ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളാണ്  സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ പുരുഷന്റെ പകുതി സ്വത്തിന്നേ  പൊതുവിൽ അര്ഹതയുള്ളൂ  മഹറും,സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട,കുടുംബത്തെ നോക്കേണ്ട കുട്ടികളെ പാലൂട്ടേണ്ട ചിലവുകൾക്കുത്തരവാതിയായ പുരുഷന്നു ഇരട്ടി സ്വത്തവകാശം അവിടെ ന്യായീകരിച്ചേക്കാം മുസ്ലിംകളിലെ സ്ത്രീ ധനം ശരീഅത്തിന്നെ മറികടക്കാൻ ഒരു കുതന്ത്രമായി കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ പ്രസക്തി ചര്ച്ച ചെയ്യപെടെണ്ടതാണ്‍

സ്ത്രീ ധനം നല്കുന്നതിന്റെ ഒരു പങ്ക് വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും,വിലയേറിയ achchആഭരണ ത്തിന്നുമ്മാണു     ചിലവഴിക്കുന്നത്  ബാക്കിവരുന്നത് വിവാഹം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്നുംവിവാഹ  ശേഷം വിരുന്നിന്നും  യാത്രാ പരിപാടികൽക്കും ചിലവാക്കുന്നതായാണ്‌ കണ്ടു വരുന്നത്  ഇതിൽ ആഭരണത്തിന്റെ ഒരുഭാഗവും മറ്റു ചിലവുകളുടെ സിംഹ ഭാഗവും മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും,മിക്ക സമുദയായങ്ങളിലും  പുരുഷന്നാണ്‌  ചിലവഴിക്കാര്  ഈ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നെ പറ്റി ആലോജിക്കാനേ കഴിയാത്ത വിധമാണ്  സമൂഹത്തിന്റെ അഭിമാന ബോധം  ഈ ദുരഭിമാനം വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്നും വരന്റെ കുടുംബത്തിന്നും ഒരുപോലെയുണ്ടുതാനും  ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദുരഭിമാനവും പൊങ്ങച്ചവും വരവിൽ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സ്വഭാവവും സമൂഹത്തെ മൊത്തം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേതമെന്ന്യെ ബാധിച്ച ദുർഭൂതമാണു  ഇതെങ്ങിനെADVERTISEMENTS

പരസ്യങ്ങളാണ് മിക്ക വ്യാപരങ്ങലുടെയും വിജയ രഹസ്യങ്ങലുടെയും  മുഖ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നെന്ന കാര്യത്തിൽ  തർക്കമുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല
എന്നാൽ പരസ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടെ ഒരു പരിതി  ,  പരിമിമിതി ?
പരസ്യത്തിന്റെ   ചിലവ്   പരസ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്കനുസ്രിതമാവണമെന്നതും     ഒരു പൊതു സത്യമാണ്
പരസ്യങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ   വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്   അത് കൊണ്ടു തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ,,സമൂഹത്തിന്റെ, പ്രധാന കടമകളിലോന്നാണ് കടമ  സർക്കാർ എത്ര ഫലപ്രതമായി ,കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു നിരന്തരം അവലോകനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതി ,പരസ്യങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിലും ,സ്വാധിനത്ത്തിലും  അഭൂതപൂർവ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായി മാറിയിരിക്കുന്നു  ആയതിനാൽ പരസ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ,സംവിധാനങ്ങളുടെ പുനരവലോകനം അടിയന്തിര ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു  പൊതു മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദ്രിശ്യ മാദ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അത്രക്കധികമാണു പാവങ്ങലധികവും പരസ്യത്തിൽ കാണുന്നതപ്പടി   സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്  ആയതിന്നാൽ വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മാധ്യമങ്ങളുടെ കുത്തക നിലനിക്കുന്നതിന്നാൽ  വാർത്ത കാണണമെങ്കിലും പരസ്യം കണ്ടല്ലേ പറ്റൂ ?
പ്രാർത്ഥന കച്ചവട പരസ്യം ,അതിശയ മരുന്ന് ,ചികിത്സ ,ഏലസ് ,മന്ത്രം അയിശ്വര്യ യന്ത്രം മോതിരം അറബി ജോതിഷം ,ചാത്തൻ മഠം ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിഗിരി  സർവ രോഗ സംഹാരി   എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും പരസ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുന്നു 
ഇവ നിരോധിചില്ലെങ്കിൽ നാടിന്റെ ഗതിയെന്താ , പുരൊഗതിയെങ്ങനെയുണ്ടാകും ?

    ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപെട്ടവരെല്ലാം   ശ്രധിക്കുമെന്നാശിക്കുന്നു  അതിന്നായി അപേക്ഷിക്കുന്നുQ

Friday, 24 October 2014

religion

അമ്മെ തല്ലിയാലും അഭിപ്രായം രണ്ടുന്ടാകും

മുസ്ലിം ലീഗിലുള്ളവരൊക്കെ മുസ്ലീങ്ങൾ ആണെന്നു എനിക്കഭിപ്രായമില്ല ,മുസ്ലിം നമങ്ങളെന്ന ലേബലിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ ആണാ ആ പാർടിയിൽ അധികം പേരും  എന്തിന്നു പൊതുവെ  ആ നാമ ധെയത്ത്തിൽ  അറിയപ്പെടുന്ന സമുദായത്തിൽ അധികം പേരും  ഇസ്ലാം മതമനുസരിച്ചു നിത്യവും അഞ്ചുനേരം നമസ്കരിക്കണം  എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലും സ്വയം ദൈവ ഹിതത്തിന്നു, ഏക ആരാധ്യന്റെ  ,ആജ്തനകൾ അനുസരിച്ച് സന്മാർഗത്ത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാമെന്നു ശപതം പല വട്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ്  സ്വയം നല്ല കാര്യങ്ങള്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നവരാണു സമാധാന കാംഷിക്കുന്നവരാണു  പരസ്പരം സമാധാനം /രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസകൾ ചൊല്ലുന്നവരാണു  അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൽ എത്ര കാഫിറുകൾ ,അഥവാ നിഷേധികൾ ഉണ്ടെന്നു നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന വിവരം പലരെയും അത്ഭുത പെടുത്തിയെക്കാം

അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേരില് എന്തിരിക്കുന്നു ? പേര് മാര്കടിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലേ ? ബി ജെ പി യുടെ ത് അടക്കം  രാമനും  കൃഷ്ണനും ഷാജിയും ഉണ്ണിയും കുട്ടിയും കണ്ണും മുല്ലയും കുഞ്ഞും  അനിയും മണിയും മുസ്ലിം പേരുകളാണോ ? ആ പേരുകളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ അനവധി പേര് ഉണ്ടെന്ന എനിക്കറിയാം  മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേർക്കുന്നത് അവർ നമസ്കരിക്കാർ ഉണ്ടൊ ,മദ്യം കഴിക്കാർ ഉണ്ടൊ പലിശ വാങ്ങാരുണ്ടോ എന്ന് നൊക്കിയല്ലെന്നാണെന്റെ അറിവ്

ഞാൻ മനസിലാക്കിയ ഇസ്ലാം സനാതന ധർമമാണു ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തൊടെയുള്ള  സൽകർമങ്ങലാണു നന്മ വർധിപ്പിക്കലും,തിന്മ വർജിക്കലും തടയലും ആണു
ഇസ്ലാം സുന്നി ഷിയാ മുജാഹിത് മുതലായ പല കൈ വഴികളുള്ള ഒരു സങ്കര സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മ ,അഥവാ മതമാണ്‌ മാർഗമാണ്

ഞാൻ മനസിലാക്കിയ ഹിന്ദു സമുദായം വളരെ അധികം ഉപശാഖകളുള്ള ,ആചാരങ്ങളുള്ള,അനുഷ്ടാനങ്ങളുള്ള ,വിശ്വാസങ്ങളുള്ള ,വിഭാഗങ്ങളുള്ള ,ജാതികളുള്ള  ഒരു സാമൂഹ്യ ,സാമുദായിക കൂട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ,മതമാണ്‌ ,മാർഗമാണ്  അതിൽ ഏക ദൈവ വിശ്വാസികളുണ്ടു  ദൈവ നിഷെധികളുണ്ട്  അദ്വൈതികളുണ്ട് ,വൈശണവരുണ്ട് ,ശൈവരുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധകരുണ്ട് ,വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്

ഞാൻ മനസ്സിആക്കിയ ക്രിസ്ത്യൻ മതം പല വിഭാകങ്ങളും സഭകളും അവയുടെ കേന്ദ്ര സഭകളും ഉള്ള ഒരു സംഘടിത സാമൂഹ്യ സാമുദായിക മതമാണ്‌ മാർഗമാണ് അവിടെയും ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്നാണു പ്രാമുഖ്യം വിഗ്രഹാരാധനയെ നിരോധിക്കുന്ന മതമാണെങ്കിലും ,ഇസ്ലാമിലെ പോലെ ,ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ പരോക്ഷ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടെന്നു നിരീക്ഷിക്കാം അനേകം ആരാധന അനുഷ്ടാന മുറ കളുടെ  വിഭാഗീയതയുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നോ മതമെന്നൊ പറയാം

എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ലക്‌ഷ്യം നന്മ വളര്ത്തലാണ്,തിന്മ തടയലാണ്
അനേകം മതങ്ങളും പാർട്ടികളും ഉള്ളതിന്റെ കാരണം തലവന്മാരുടെ തൻപൊരിമയാണു സ്വാർഥതയാണ് അധികാര ഭ്രമമാണു ഭൌതിക നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാനുള്ള ത്വരയാണ് അത്യാഗ്രഹമാണ്

Friday, 17 October 2014

advertising 2 THE MEDIA MAKES PUBLICITY AND PUBLIC FIGURES 
IT APPEARS THAT THERE ARE NO VESTED INTEREST BEHIND THIS PIOUS PERSONALITY OUR MEDIAS ARE INTERESTED IN FOREIGN MATTERS

THE SCENT OF JASMINE IN OUR FLOWER POT MAY NOT BE NOTICED
THERE MAY BE EQUALLY ELIGIBLE PERSONALITIES AND INSTITUTIONS WHO MAY NOT HAVE GOT DESERVING RECOGNITION

ALL ARE BEHIND ONE WHO GOT APPROVAL THERE ARE MANY MORE ELIGIBLE THAN MALALA WHO IS LUCKY TO HAVE MANY SPONGERS AND SUPPORTERS മനുഷ്യനെ പ്രവത്തിക്കുവാൻ പ്രേരണ നല്കുന്ന ഉത്തെചകങ്ങളെ പ്രശസ്ത മന ശാസ്ത്രറ്റ്നനും മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനനുമായ  മാസ്ലോവ്‌ വളരെ
വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമിക ഭൌതിക ആവശ്യങ്ങൾ ,സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങൾ ,സുരക്ഷ ആവശ്യങ്ങൾ ആത്മീയ ആദർശ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലതും അതിൽ സെൽഫ് റിയലി സെശാൻ അഥവാ  ആത്മാവിഷ്കാരം എന്നാ പ്രേരകം പ്രവര്ത്തനം അന്തമില്ലാതെ മനുഷ്യന്നു ബോധം ഉള്ളിടത്തോളം മനുഷ്യനെ പ്രവര്ത്തന നിരതനാക്കികൊണ്ടിരിക്കും  അതാണു എത്ര ഉന്നതരിലും പോര പോര എന്നാ എന്നാ വികാരവും വിചാരവും  വിലസുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്C
വ്യക്തികൾ പ്രതിമകൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ
ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ ,മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ ,അംബെദ്ക്കരുടെ ,അയ്യങ്കാളിയുടെ ,വിവേകാന്ദന്റെ, സർദാർ വല്ലഭായ് പാട്ടെലിന്റെ  രാജ രാം മോഹൻ രായിയുടെ ,ശ്രീ നാരയണ  ഗുരുവിന്റെ  അത് പോലുള്ള മഹത്  വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകൾ ,പ്രവർത്തികൾ  വിസ്മരിച്ചു  ,അവർ കാണിച്ച മാതൃക മാനിക്കാതെ അവരുടെ അനുയായികളാണെന്നു വരുത്തിതീർക്കാൻ  കണ്ടിടത്തെല്ലാം,പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം അവരുടെ വിഗ്രഹം /പ്രതിമ പ്രതിഷ്ടിച്ചുo നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് സൽബുധിയുണ്ടാകത്തിടത്തൊളം  നാടെങ്ങനെ  നന്നാകും പുരോഗമിക്കും
ഇവരെല്ലാം,  വിഗ്രഹപൂജയെ പ്രൊത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നോ?
പ്രതിമകൾക്ക് പകരം മറ്റു വിധത്തിലുള്ള സ്മാരകങ്ങളല്ലേ, ഈ മഹത്വ്യക്തികൾ അർഹിക്കുന്നത്  പ്രതിമകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ദുര്വ്യയം നിർത്താൻ സത്യാഗ്രഹ സമരം ചെയ്തേനെ  അവർ ജീവിക്കുകയോ ,പുനർ ജനിക്കുകകയോ  ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽC
സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എല്ലാ പരസ്യ പ്രചരണങ്ങളും വിജയിക്കട്ടെ, ,ഫലപ്രതമാകട്ടെ എന്നാശിക്കുന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നു അതിന്നു വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അപേക്ഷിക്കുന്നു
സ്വച് ഭാരത്‌,ശുചിത്വ കേരളം സിന്താബാദ്‌
മദ്യ രഹിത ഭാരതം എന്ന മഹാത്മജിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഒരു യത്നം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു  ജയ്‌ ഹിന്ത്
IP address
Location
117.201.140.124  PROMTE RIGHTS,PROHIBIT WRONGS AT OUR LEVEL TO THE EXTEND WHAT WE CAN
India
pmmali
https://plus.google.com/u/0/
http://pmmohamadalis.blogspot.in/
പരസ്യങ്ങൾ http://www.techsor.in/careers.aspx

Thursday, 9 October 2014

ShareThis is Powering the Sharing Revolution!

ShareThis is Powering the Sharing Revolution!

വളരെ ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ,ചര്ച്ച ആവശ്യമുള്ള  വിഷയം  

Tuesday, 7 October 2014

Veekshanam,Latest Malayalam News,Latest Kerala News,Breaking News,Today's News | ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സുതാര്യകേരളം വീണ്ടും തുടങ്ങി

Veekshanam,Latest Malayalam News,Latest Kerala News,Breaking News,Today's News | ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സുതാര്യകേരളം വീണ്ടും തുടങ്ങി

മദ്യം മയക്കു മരുന്ന്,മതം ,മദം, മുതൽ, മത്സരം,

  അധികാര ത്വര അഹങ്കാരം  എല്ലാം മനുഷ്യന്നു ഹരം

 ,മനുഷ്യന്നെ മയക്കുന്നവ ,മനുഷ്യനെ മയക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവ

നിരോധനം അപ്രായൊഗികമെങ്കിൽ ,കർശന നിയന്ത്രണം നിഷകർശിച്ചു കൂടെ ?

Saturday, 4 October 2014

MALABAR ISLAM: വീട്ടിനകത്ത് വച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് !!

MALABAR ISLAM: വീട്ടിനകത്ത് വച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് !!: ഹദീസ് ഇമേജ് കല്‍ ഫേസ് ബുക്കില്‍   നിന്നും മറ്റു മെയില്‍ വഴിയും കിട്ടുന്നവയാണ് .അവരോടുള്ള കടപ്പട് അറിയിക്കുന്നു .  വായന കഴിഞ്ഞോ ? എങ്കി...എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ

പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പെരുന്നാളായതുകൊണ്ടാണു

അന്ന് മനുഷ്യൻ   വലുതായി ചിന്തിക്കുന്നു

ഇടുങ്ങിയ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കി ,മഹമനസ്കതയോടെ ,ത്യാഗ ചിന്തയോടെ

സ്നേഹ വായ്പോടെ ,അനുകംബയോടെ

സന്തോഷത്തൊടെ സഹാവസിക്കും ദിനം

ആവട്ടെ  ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നു    

knowledge

അറിയിയുക ,അറിയിക്കുക ,അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക
അറിവ് തേടുക ,അറിവ് നേടുക അറിവ് ആവശ്യാനുസരണം
ഉപയോഗിക്കുക ,ആവശ്യക്കാർക്കു വിതരണം ചെയ്യുക
ഉത്തമ സേവനം ,ഉപാസന ,ആരാധന സ്വായത്തമാക്കുക

അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറക്കേന്ടത് മറക്കുക
അറിയിക്കേണ്ടത് അറിയിക്കുക
വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും തിരിച്ചറിയുക
ഉപകാരപ്രദമായ തിരിച്ചറിവ്,പ്രചരിപ്പിക്കുക C

ഉദ്ദരണം  അദ്ധ്യായം 96 Q
1    സ്രിഷിടിച്ചവനായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ  വായിക്കുക
2     മനുഷ്യനെ അവൻ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
3,4   നീ വായിക്കുക നിന്റെ രക്ഷിതാവ് പേന കൊണ്ടു പടിപ്പിച്ചവനായ    ഏറ്റവും ഔദാര്യവാനാകുന്നു

5  മനുഷ്യൻ അറിയാത്തത് അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു