Google+ Badge

Tuesday, 8 November 2016

home nurse: സംതൃപ്തി ,സംഘാടകർക്കും സ്വർഗം

home nurse: സംതൃപ്തി ,സംഘാടകർക്കും സ്വർഗം: മദ്യം ,ലോട്ടറി ,ചൂതാട്ടം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള സാമൂഹ്യ ദ്രോഹ വഴികളിൽ കൂടി വരുമാനം സമാർജിച്ചു ,സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് വിഭവ സമാഹരണം നടത്തിയാൽ...

സംതൃപ്തി ,സംഘാടകർക്കും സ്വർഗം


മദ്യം ,ലോട്ടറി ,ചൂതാട്ടം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള സാമൂഹ്യ ദ്രോഹ വഴികളിൽ കൂടി വരുമാനം സമാർജിച്ചു ,സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് വിഭവ സമാഹരണം നടത്തിയാൽ അത് ധാർമികമാണോ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി യെ പോലെ തന്നെ പല സിദ്ധന്മാരും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി ദാന ധർമങ്ങളും ,ധർമ സ്ഥാപനങ്ങളും ,ആദുരാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്നതും
അതേ വിധം മത സ്ഥാപനങ്ങൾ ,അമ്പലം പള്ളി ,ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതും നല്ല കച്ചവടമാണ് സമൂഹത്തിന്നും സന്തോഷം സംതൃപ്തി ,സംഘാടകർക്കും സ്വർഗം
ഡിസ്‌കൗണ്ട് നൽകിയുള്ള വിപണനം
അല്ലാതെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ താഴക്കുമോ ,കൊഴുക്കുമോ എണ്ണം കൂടുമോ ?7/11/2016

Wednesday, 5 October 2016

നെൽ വയൽ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഭേദ ഗതി


ആവശ്യപെട്ടു പല വേദികളിലും ചര്ച്ച നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ആവശ്യ സാധന ആക്ട് 1955 അനുസരിച്ചു കേരള സര്ക്കാരിന്റെ 1967 കേരള ഭൂ വിനിയോഗ നിയമവും 2008 കേരള നീര്ത്ട നെൽ വയൽ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതു ഭക്ഷ്യ വിളകൾ കൃഷിയുടെ വ്യാപ്തി നിരന്തരം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുകയെന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഈ നിയമങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു എന്നാൽ ഈ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ അടുത്ത കാലം വരെ കാര്യമായി ശ്രമിച്ച്ചില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അക്കാര്യത്താൽ പൊതുജനവും ഈ നിയമത്തെ ഗൗനിക്കാതെ , കളക്ട്രുടെ അനുമതി കൂടാതെ തന്നെ നിലം നികത്തൽ നികത്തൽ നിർഭാതം തുടർന്നു അങ്ങിനെ നികത്തിയ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിയാനും മറ്റും യാതൊരു തടസ്സവും ഒരു അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ,സർക്കാരും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും കളക്ടരുടെ /അനുമതി കൂടാതെ തന്നെ നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് നെൽ വയലുകളുടെ വിസ്ത്രൂതിയും നെല്ലിന്റെ ഉല്പാതനവും വളരെ കുറഞ്ഞു

ഇപ്പോൾ നിയമം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അനവധി നിയമ പ്രശ്നങ്ങൽക്കും കേസുകൾക്കും മുമ്പ് നിയമം നടപ്പിലാക്കാത്തത് കാരണമായി നിയമത്തിന്റെ അപാകതയും അപര്യാപ്ത്തതയും കാരണം കോടതിക്കു പോലും നീതിയും സത്യവും കണക്കാക്കാൻ കഴിയാതെ യുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വന്ന നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും

ആധാരത്തിൽ നിലം എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്നാൽ കെട്ടിടനിർമാണ അനുമതി നിഷേധിച്ച നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം കഴിയും അതേ സർവേ നമ്പരിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം യാതൊരു അനുമതിയും കൂടാതെ പണിതു ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതും ,അൻപതിലധികം വർഷം പ്രായ മായ ഫലവൃക്ഷങ്ങലുള്ള കര ഭൂമിയിലാണ് ,2008 ലെ നിയമ ത്തിനു ശേഷം കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതി നിഷേധിച്ച തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത കേസിൽ ,കക്ഷിക്കെതിരെ ,നീതിയല്ല ,സത്യത്തിനു നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് കോടതിക്കു പോലും ബോധ്യമായിട്ടും നിയമത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം വിധി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടി വന്നത് (അബൂബക്കർ ഹാജി അഹ്മദ് /ആർ ഡി ഓ പാലക്കാട്ട് ) ഈ കേസിൽ വസ്തുതകൾ കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമാനെന്നത് റവന്യു അധികാരികൾ അന്ഗീകരിച്ച്ചതാണ് എന്നിരുന്നാലും കെട്ടിട നിര്മാണ അനുമതി നിഷേധിച്ച തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാദഗതി നിഷേധിക്കാനാവുമോ പണ്ടു നിയമം നോക്കിയില്ലെന്നതു ഇപ്പോൾ നിയമ വിധേയ മായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടസ്സമാകാൻ അനുവദിക്കാമോ ?എത്രയോ തദ്ദേശ സ്വൊയം ഭരണ സ്താപനനങ്ങളും നിലം നികത്താൻ അനുമതി ഇല്ലാതെ നിലമായ സ്ഥലത്ത് നില നിൽക്കുന്നുണ്ട്ഇക്കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിലം എന്ന് പഴയ ആധാരത്തിൽ രേഖ പെടുത്തിയിരുന്നാലും ,മറ്റു പഴയ കാലത്ത് തന്നെ കര ഭൂമിയായി മാറിയ ഭൂമിയിൽ ,കെട്ടിട നിർമാണത്തിന്നു അനുമതി നിഷേധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മാര്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൽ സർക്കാർ നല്കേണ്ടതാണ് ഇത് പൊതു ജനങ്ങളെ ,വളരെ കോടതി നടപടികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും അത് അഴിമതി കുറയ്ക്കും സത്യവും നീതിയും നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കും

സർക്കാർ തന്നെ തന്നെ തെങ്ങ് കൃഷി വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ധന സഹായം നല്കി കളക്ടരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ എത്രയോ നെൽ വയലുകൾ കരയായി മാറിയെന്നത് ഭൂ പണയ ബാങ്കുകൾ നല്കിയ കടത്തിന്റെയും സബ്സിഡി യുടെയും കണക്കു മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയാകുംസര്കാരിന്റെ അന്വേഷ ണവും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ശേഷം സർക്കാർ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനവും നിലം എന്നാ നിലക്കല്ല പുരയിടം എന്നാ നിലക്ക് വിലയും നിശ്ചയിച്ചു അതനുസരി കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ യാതൊരു വിധ കൃത്രുമവും നടന്നിട്ടില്ലയെന്നു ബോധ്യ്മുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടർമാർക്ക് അത്തരം ഭൂമിയുടെ അടിയാധാരത്തിൽ നിലം എന്ന് രേഖ പെടുത്തിയത് പുരയിടം എന്ന് തിരുത്തുവാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണെകിൽ അത് നീതിയും ഭൂമിയുട്ടെ യധാര്ത്ത അവസ്ത്ഥ ആധാരത്തിൽ പ്രതിപലിപ്പികുന്നതും ആക്കുന്നതതുമായിരിക്കും ഇത് മൂലം സര്കാരിന്നു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നും ഉപകരിക്കും പക്ഷെ അഴിമതി വരാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നും ശ്രദ്ദിക്കണം ഭൂമിയുടെ ആധാര വില കുറച്ചു കാണിച്ചവർക്കു ഒറ്റ തവണ തിരുത്തൽ അവസരം കൊടുത്ത പോലെ

അധികാരികൾ ഇക്കാര്യം ഗൌരവമായി ചിന്തിച്ചു ആവശ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു

ആയതിനാൽ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികളെടുക്കുമെന്നു ആശിക്കുന്നുMonday, 3 October 2016

home nurse: സംവരണം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നവരൊട് മനുഷ്യത്വത്തോടെ സ...

home nurse: സംവരണം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നവരൊട് മനുഷ്യത്വത്തോടെ സ...: സംവരണം വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി മതം മാ റിയോ ? മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ സംവരണം ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലപാട് , ഇപ്പോൾ പാട്ടേൽ സംവരണ സമരത്തിൽ എ...

Friday, 30 September 2016

Stray dogs and street dogs


The police ,fire, and local self government authorities have responsibility to provide
security to people in distress We can understand the limitations of the govt agencies But we can not understand the laxity of people representatives in finding out a suitable solution to wide spread serious problem of stray and street dogs Why they do not amend the concerned rules and laws to find a lasting solution to the problems well as against the municipal authorities and the owners of these culprits
The main reasons for growth of stray dogs are availability of food in the street due to slackness in the performance of bounden duty on the part of municipal authorities Why human rights commission do not take case suo motto against the criminal negligence on the part of authorities

The matter should be reported to higher authorities for appropriate suitable action so as to end the problem and recurrence in other places
All social activist should ponder over the matter and take collective action to solve the riddle Govt should declare their policy about the issue as to whether they give priority to the lives of men or animals

Sunday, 21 August 2016

പട്ടികളെ വന്ധീകരിച്ചു പട്ടി ശല്യം ഒഴിവാക്കുക പ്രായോഗികമോ ?to calicut
Sir,

The problem of attack by stray and street dogs is gaining,,unprecedented news
No day passes without the news of attack of dogs In Most cases, the culprits are stray dogs and victims are poor, students, old, weak, disabled ,and in common the people in the lower strata of society

Weaker sections need special care and protection Government and society have special responsibility towards them Local Bodies and other governmental agencies should act in a coordination to solve the problem

If there is any legal issues in the issue ,the same has to be overcome by moving courts or amending the concerned laws and rules
If the subject is central,one why can not all local bodies and state governments move resolutions to prompt the central government to amend the law ?


There is no ban on killing of dogs So why can not Livestock Development Board/ Meet products India ltd export the meet to countries li Korea ans states like Nagaland
Why cannot the dogs exported live?

Why the dogs cannot be dumped in forests which may help to reduce the stray dogs in street in one way and help to reduce the number of wild animals from forest coming to country sides and attacking rural farmers and their belongings

To keep the streets and environment clean is duty of all
Stray dogs will defecate and urinate and mate in public places The home departments, local self governments ,culture departments, health department all have responsibility to solve the issue stray dogs will terpass and attack in private parties and attack and rob people
Some times the stray dogs will die in public places as as well as private properties In both situations ,burial or disposing the dead body is the duty of local body as otherwise it may create health hazards


So may we beg authorities to solve the issue immediately

തെരുവ് നായകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൂടുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ എന്നാലും തെരുവിലെ പട്ടികളെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല സർക്കാർ ശ്രമം ?

പട്ടികളെ വന്ധീകരിച്ചു പട്ടി ശല്യം ഒഴിവാക്കുക പ്രായോഗികമോ ?

ഒറ്റ പട്ടിയെ വന്ധീകരിക്കാൻ രണ്ടായിരം ചിലവാൻ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടോ ?

മൊത്തം പട്ടികളെ വന്ധീകരിക്കാൻ എന്ത് വരും ?

വന്ധീകരിച്ച പട്ടികൾ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ തെരുവ് വാഴുമോ ?

വന്ധീകരിച്ച പട്ടികൾക്ക് പേ പിടിക്കില്ലേ ?അവ കടിച്ചാൽ പരുക്ക് പറ്റില്ലേ ?അവയുടെ കടിയേറ്റാൽ കുത്തി വെപ്പ് വേണ്ടേ ? കുത്തി വെപ്പിന് എന്ത് സഹായം കൊടുക്കും മന്ത്രി പുംഗവാ ?

കുത്തിവെച്ച തെരുവ് നായ കടിച്ചാലും എത്ര കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കണം ?

കുത്തി വെപ്പെടുക്കാൻ പണം വേണം പണിക്കു ഒഴിവ് വേണം ആര് സഹായിക്കും ?

പട്ടി പശു സംരക്ഷണ ഫണ്ടിൽ അതിന്നു ഫണ്ട് കാണുമോ ?

പട്ടി സംരക്ഷണ നിയമം മാറ്റാനൊരു മാർഗവും ഇല്ലയോ ?നിയമ പണ്ഡിതരെ നിയമ സഭ സാമാജികരെ

സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളവരെ ?


Sunday, 26 June 2016

PROHIBIT WRONGS PROMOTE RIGHTS : പേരിന്റെ പേരിൽ എന്തിന്നു പോര് ?

<div style="width:420px;padding:0;margin:0;border:none;background:#000 url(http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-07d0-6f12-ad07/e/c5770c7b0a/bg)0 0 no-repeat"><embed width="420" height="272" src="http://images.travelpod.com/bin/tripwow/flash/tripwow.swf" flashvars="xmlPath=http%3A%2F%2Ftripwow.tripadvisor.com%2Ftripwow%2Fta-07d0-6f12-ad07%2Fxml%3Fed%3Dc5770c7b0a%26ref%3D" base="http://images.travelpod.com/bin/tripwow/flash/" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" bgcolor="#000000" name="TripWow" wmode="opaque" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed><!-- Use of this widget is subject to the terms stated here: http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/widget_terms.html --></div>
PROHIBIT WRONGS PROMOTE RIGHTS : പേരിന്റെ പേരിൽ എന്തിന്നു പോര് ?: പേരിന്റെ പേരിൽ എന്തിന്നു പോര് ? പേര് വേരിൽ നിന്നും വളത്തിൽ നിന്നും , പെറ്റമ്മയിൽ നിന്നും ,പൊറ്റമ്മയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടി...

Tuesday, 10 May 2016

മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അടരാടാൻ ആരവം കൂട്ടുന്നവരെജീവിക്കുന്നവർക്കായി ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ ജീവനുണ്ടോ ?
ഉയിരുണ്ടോ ?ഉശർ ഉണ്ടോ ?ഷീജ മരിച്ചു ,സൌമ്യയും
ഉണ്ടിവിടെ അനവധി പേർ ,പേരറിയാത്ത നിരവധി
അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന്നായി അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായി
അന്നം കിട്ടാൻ ,രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അനേകം
അന്തിയുറങ്ങാൻ സുരക്ഷിത കൂര പോലും ഇല്ലാതെ
അന്തിക്ക് അന്യന്റെ,ആരാന്റെ ഔടാര്യത്താൽ ദാഹം
തീർക്കാൻ അല്പം തണ്ണീരിന്നായി അകലം അനവധി
താണ്ടുന്നവർ ,കണ്ണൊന്നു തുറന്നു ചുറ്റിലും നോക്കൂ
കണ്ണീര കയങ്ങൾ കാണാതെയാണൊ ,കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല
എന്ന് നടിക്കുന്നതാണോ ,നാട്യങ്ങളും ,പ്രകടനങ്ങളും
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഔദാര്യം നീട്ടാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കം
സംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് സത്യം കാണൂ
നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അനീതികൾക്ക് നേരെയോന്നു നോക്കൂ
ആവും വിധം നാക്കാൽ ,വാക്കാൽ ,മനസ്സാൽ അടരാടൂ

Wednesday, 13 April 2016

പല നാട്ടാചാരങ്ങളും നടക്കുന്നത് മതം നിഷ്കർഷിക്കുന്നതിനാലല്ലഅവ നാട്ടിൽ സ്വാധീനമുള്ള ചിലർ തുടങ്ങിവെക്കുന്നതും സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാർ തുടർന്നു നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമാണ് അനുകരണ സ്വഭാവം പൈത്രുകമായി ലഭിച്ച അനുയായികൾ അവയുടെ ആശാസ്യത യോ അനാശാസ്യതയോ കണക്കാക്കാതെ അനുവർത്തിക്കുന്നു ആചരിക്കുന്നു
ആനയും കമ്പവും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായ ആചാരമാണ് ഭാരതത്തിൽ ,കേരളമൊഴികെ ,ബാക്കിയെത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ആനയും അമ്പാരിയും മറ്റുമുള്ള ഇത്ര ഉത്സവങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്
മുമ്പ് ആനയും വെടിക്കെട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിലെ വേലകളിലും ,പൂരങ്ങളിലും നേര്ച്ചകളിലും ,പള്ളി പെരുന്നാളുകളിലും ഇന്നെത്ര ആനകളാണ് ,ആട്ടങ്ങളാണു പാട്ടുകളാണ് കൂത്തുകളാണു നട മാടുന്നുഅതു
ഇവയെ നാടിൻ പുരോഗതിയായോ അധൊഗതിയായോ വിലയിരുത്തെണ്ടതു ?
ഇവക്കാവശ്യമായ തുകയിലധികവും പട്ടിണി പാവങ്ങളിൽ നിന്നും വട്ടി പലിശ ഈടാക്കിയാണ് സ്വരുക്കൂട്ടുന്നത് എന്നതും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്
ഉത്സവ ലഹരിക്കകമ്പടിയായി ലഹരി ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതും ,ലഹളക്കും ,വഴക്കിന്നും വക്കാണത്തിന്നും മൽസരത്തിന്നും അപകടങ്ങൾക്കും അനാശാസ്യത്തിന്നും ആക്കം കൂട്ടുന്നു
അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല ആചാരങ്ങളും പൈത്രുകമൊ ,മത ആചാരമോ അല്ല ,ചില സ്ഥാപിത ,കച്ചവട താത്പര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
ആയതിനാൽ ആനയുടെ ,വെടി കെട്ടിന്റെ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യം തന്നെ അതിന്ന് ഒരു മതവും എതിർക്കില്ല എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ ,ആഘോഷങ്ങൾ അതിര് വിടുമ്പോൾ ,മതങ്ങൾ വിലക്കുന്ന പല തിന്മകളും അത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ വിളനിലം ആകുന്നു പള്ളിയുടെയും ,അമ്പലത്തിന്റെയും തിരുമുറ്റം തന്നെ തിന്മകളുടെ കൂത്തരങ്ങാകുന്നത് ഒരു ദൈവവും ഇഷ്ട പെടില്ല ൧൨//


Thursday, 14 January 2016

>സ്ത്രീ ആഭരണ അടിമ ,അടിമത്വം ഭൂഷണമോ

സ്ത്രീ ആഭരണ അടിമ ,അടിമത്വം ഭൂഷണമോ
സ്ത്രീ ധന നിരോധന നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ജനമോ ,സര്ക്കാരോ ,സ്ത്രീ ധന പിശാചിന്നാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ,പീഡനത്തിന്നു ഇരകളാകുന്ന സ്ത്രീകളോ ആത്മാർഥമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ?
ഈ സംരഭത്തെ പോലെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടമാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ദുരിദങ്ങളുടെ നേരെയും ഈ ലഘു ചിത്രം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്
അക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഈ ചിത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നു
ഈ സൽകർമത്തിൽ ഭാഗഭക്കായ എല്ലാ സഹൃദയരെയും ആത്മാർഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു
നാടിൻ നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചിത്രത്തിൻ സന്ദേശം ഉൾകൊള്ളാനും ,പ്രചരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു
സ്ത്രീകളുടെ ആഭരണ ഭ്രമം അല്ലേ ,സ്ത്രീ ധന ഭൂതത്തിന്നു മുഖ്യ ഹേതു ?
ആഭരണങ്ങൾ മഹിളകളെ എതെല്ലാം വിധത്തിൽ പീഡന കാരണം ആകുന്നു എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ ?
മാല പിടിച്ചു പറി ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ ഇടക്കിടെ വരാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ?
കേരളത്തിലെ മോഷണങ്ങളിൽ അധികവും ആഭരണ സംബധിയല്ലേ ?
ആഭരണങ്ങൾ പിടിച്ചു പറിക്കും കൊള്ളക്കും കൊലക്കും കാരണം ആകുന്നില്ലേ ?
ആഭരണങ്ങൾ ആണ് ഭരണം നില നിർത്താനുള്ള ആണ് തന്ത്രമോ ? മയക്കു മരുന്നോ ?
പെണ്ണെന്നാൽ പൊന്നും മിന്നും ആട ആഭരണങ്ങളും അണിയിച്ചു ആണുങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു കച്ചവടം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ചരക്കാണെന്ന ധാരണ പരത്താൻ പരസ്യങ്ങൾ കാരണം ആകുന്നില്ലേ ?
ആഭരണങ്ങൾ കൊള്ള പലിശ വ്യാപാരം വ്യാപകമാക്കാനും ,എളുപ്പമാക്കാനും കാരണം ആകുന്നില്ലേ ?
ആഭരണ ഭ്രമത്താൽ കൊള്ള കൊടുക്കയിലെ കൊള്ളയും കൊള്ളരുതായ്മയും സ്ത്രീകൾ ബോധവതികൾ അല്ലാത്തതല്ലേ ,ആഭരണവും സ്ത്രീ ധനവും വളർന്നു സ്ത്രീകളുടെ വില കുറയാൻ കാരണം ?
ആഭരണങ്ങളും ,സ്ത്രീ ധനവും കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കിന്നും ,വക്കാണത്തിന്നും കണക്കുണ്ടോ ?
സ്ത്രീ ധന നിരോധനം പ്രായോഗികം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ധന നിരോധനം വേണ്ടെന്നു വെക്കുമോ ?മദ്യ നിരോധന നിയമം പോലെ , വർജനം മാത്രം മതി എന്ന് വെക്കുമോ ?
സ്ത്രീ ധന വര്ജനം സർക്കാർ നയമോ ,പരിപാടിയോ അല്ലെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർക്കാർ തന്നെ പെണ്കുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിന്നു പൊന്നും പണവും കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
ഇതിലും നല്ലത് സ്ത്രീ ധനം ഇല്ലാതെ പണ്ടവും പണവും വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന യുവാക്കൾക്ക് മഹർ ,എന്ന സ്തീകൾക്കുള്ള പാരിദോഷികം നൽകാൻ യുവാക്കളെ സഹായിക്കാൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതല്ലേ ?
ആലോചന ,കൂടി ആലോചന ഉത്തമ തീരുമാനത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം